Woda jako potencjalne źródło zarażenia ludzi i zwierząt pierwotniakami
z rodzajów Cryptosporidium i Giardia

Hubert Bojar 1, Teresa Kłapeć 2
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Metabolizmu Komórki
2 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska
MONZ
2011; 17 (1): 45-51
ICID: 973821
Article type: Review article
 
 
Pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium i Giardia to pasożyty przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Są kosmopolityczne, wystę- pują we wszystkich krajach świata. Odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wodę. Pierwotniaki te przedostają się do wody na skutek jej zanieczyszczenia odchodami ludzkimi i zwierzęcymi, ściekami, osadami ściekowymi. Monitorowanie źródeł zanieczyszczenia wody pozwala zapobiegać wodnopochodnym epidemiom dotyczących wody pitnej oraz zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. W Polsce badania nad występowaniem Cryptosporidium spp. i Giardia spp. w środowisku prowadzone są od dwudziestu lat. Wysokie skażenie Cryptosporydium stwierdza się w wodach powierzchniowych (83%), niższy odsetek prób pozytywnych stwierdza się w wodzie wstępnie uzdatnionej (13%) i kranowej (22%). W odniesieniu do Giardia zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynosi 57% i jest znacznie niższe niż w przypadku Cryptosporidium. Natomiast w przypadku wody wstępnie uzdatnionej i kranowej jest identyczne jak w przypadku Cryptosporidium. Zarażenia pasożytniczymi pierwotniakami są często problemem niedocenianym przez lekarzy. Niedobory w ogólnie dostępnych informacjach, trudności w interpretacji wyników badań, brak dostatecznych standardów diagnostycznych powodują obniżone zainteresowanie tą grupą patogenów, które odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych przez wodę.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pierwotniaki Cryptosporidium spp. [0 powiązanych rekordów]
     Giardia spp [0 powiązanych rekordów]
     woda [17 powiązanych rekordów]
     skażenie [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Wichowski, D  Kadziński,
Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w k...
W artykule przedstawiono badania wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie SGGW w roku akademickim 2012/13. Przeciętne jednostkowe zużycie wody w okresie, kiedy realizowane są zajęcia dydaktyczne, wyniosło 29,3 dm3·d–1 dla studenta s...
STRESZCZENIE
J Dutkiewicz, A Wójcik-Fatla,
Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny...
Wprowadzenie. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i...
STRESZCZENIE
A KIRYLUK,
Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki...
Doliny rzeczne wraz z występującymi na nich rzekami i ciekami spełniają różnorodne funkcje w krajobrazie i środowisku przyrodniczym. Położona na północ od Puszczy Knyszyńskiej, rozległa dolina rzeki Supraśli ze względu na swoje położ...
STRESZCZENIE