Rolnictwo ekologiczne a jakość wody

Nimfa Maria Stojek 1
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
MONZ
2011; 17 (1): 39-44
ICID: 973818
Article type: Review article
 
 
W rolnictwie ekologicznym ingerencja człowieka jest ograniczona do niezbędnego minimum.
Ten sposób gospodarowania jest alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, a głównym celem jest wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych, tzw. „zdrowej żywności”. Zachowana równowaga ekologiczna, zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach, zapewnia samowystarczalność w zakresie produkcji paszy dla zwierząt, oraz nawozów (naturalnych) dla upraw rolnych. Zwierzęta gospodarskie powinny być hodowane bez użycia antybiotyków, hormonów i innych substancji niezgodnych z ich naturalnymi potrzebami, powinny mieć zapewniony dobrostan, odpowiednią powierzchnię w po- mieszczeniach, dostęp do wybiegów, pastwisk, czystej wody itp.
Rolnictwo ekologiczne nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska, powinno natomiast podejmować działania na rzecz jego ochrony. Gospodarowanie zasobami naturalnymi (np. wody) powinno odbywać się z poszanowaniem praw przyrody.
Rolnictwo ekologiczne minimalizuje ryzyko eutrofizacji zbiorników wodnych, (nadmiernego rozwoju glonów) powodowanej wymywaniem z gleby składników nawozów sztucznych, co w efekcie sprzyja równowadze biologicznej w biotopie wodnym, dobremu rozwojowi wodnych roślin i zwierząt. Jednak ekologiczny system gospodarowania może negatywnie wpływać na bakteriologiczną czystość zasobów wody, (podstawowymi nawozami stosowanymi w tym systemie są nawozy naturalne: takie jak gnój, gnojowica, woda gnojna, oraz mniej groźne kompost i nawozy zielone).
Dlatego w celu ochrony zasobów wody bardzo ważne jest: właściwe postępowanie z nawozami naturalnymi oraz właściwa gospodarka ściekami bytowymi, budowanie dobrej jakości (szczelne) szamb, ubikacji ziemnych z właściwym usytuowaniem (z zachowaniem stref ochronnych).
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ekologia [27 powiązanych rekordów]
     woda pitna [3 powiązanych rekordów]
     hodowla zwierząt [0 powiązanych rekordów]
     zanieczyszczenia bakteriologiczne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Burceva, O Donets,
Optimal use of resources, as a constituent of ecol...
...
STRESZCZENIE
H Antolak, D Kręgiel,
Bakterie kwasu octowego – taksonomia, ekologia o...
...
STRESZCZENIE
W Wrzaszcz, K Prandecki,
SPRAWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH ODDZIA...
W niniejszym artykule skoncentrowano się na kwestii produktywności i dochodowości rolnictwa towarowego. Szczególną uwagę poświęcono gospodarstwom świadczącym usługi na rzecz środowiska przyrodniczego, a mianowicie: ekologicznym, rolnośro...
STRESZCZENIE