Zawartość fosforu, potasu i wapnia w ziarnie wybranych odmian owsa siewnego

Barbara Gąsiorowska 1, Anna Cybulska 1, Artur Makarewicz 1
1 - Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
MONZ
2011; 17 (1): 17-22
ICID: 973801
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Produkty zbożowe odgrywają niezastąpioną rolę jako źródło soli mineralnych. Ziarno obłuszczone jest około 50% uboż- sze w popiół od całego ziarna. Najwięcej związków mineralnych jest obecnych w zarodku i warstwie peryferyjnej ziarna. Owies siewny od stuleci był ważnym zbożem paszowym w rolnictwie oraz składnikiem diety ludzi ubogich.
Dużym postępem genetycznym było wyhodowanie nagoziarnistej formy owsa siewnego.
Bardzo korzystne cechy użytkowe owsa nagoziarnistego dają szansę produkcji żywności o wysokiej jakości biologicznej i pełno- wartościowej paszy dla zwierząt w gospodarstwach ekologicznych.
Cel badań. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu zróżnicowanej ilości wysiewu na gromadzenie wybranych składni- ków – fosforu, potasu i wapnia w ziarnie owsa odmian oplewionych i nagoziarnistych.
Materiał i metoda. W latach 2005-2007 przeprowadzono doświadczenie polowe. W każdym roku przed założeniem doświad- czenia pobierano średnie próby glebowe w celu oznaczenia składu granulometrycznego, przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu, odczynu gleby oraz zawartości próchnicy. Wyniki badań opracowano statystyczne za pomocą analizy wariancji w poszczególnych latach badań i jako syntezę 3-letnią. Do szczegółowego porównania średnich wyliczono najmniejsze istotne różnice (NIR) na podstawie testu Tukeya, przy poziomie istotności α = 0,05.
Wyniki badań. Zawartość potasu w ziarnie różnicowały warunki pogodowe w latach badań, gęstość siewu i odmiany. Stwier- dzono również współdziałanie lat z gęstością siewu, co świadczy o tym, że zawartość potasu w kolejnych latach badań zmieniała się w zależności od gęstości siewu. Zawartość fosforu w ziarnie owsa zmieniała się w zależności od warunków pogodowych oraz czynników doświadczenia, tj. stosowanych gęstości siewu i odmian. Wzrost zagęszczenia siewu powodował zmniejszanie zawartości fosforu w ziarnie owsa. Zawartość wapnia w ziarnie owsa zależała od przebiegu pogody w latach badań, gęstości siewu i odmian. Zawartość wapnia w ziarnie odmian nieoplewionych różniła się istotnie w porównaniu do odmian oplewionych.
Podsumowanie. W przeprowadzonych badaniach największy udział w składzie popiołu ma potas, na drugim miejscu znajduje się fosfor, najmniej zaś jest wapnia. Odmiany oplewione zgromadziły więcej potasu w porównaniu do odmian nagoziarnistych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fosfor [6 powiązanych rekordów]
     potas [2 powiązanych rekordów]
     gęstość siewu [4 powiązanych rekordów]
     owies oplewiony [1 powiązanych rekordów]
     owies nagoziarnisty [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Cybulska, P Drobnik,
An assessment of the impact of special training of...
Background: In the process of modernising and improving physical fitness classes on offer, there is a growing trend to complement them with extra means characterized by different directions of interactions. Training of respiratory muscles (TRM) is on...
STRESZCZENIE
B Włodarczyk, L Stefańczyk,
Powikłania naczyniowe w przebiegu ostrego i prz...
Częstość występowania powikłań naczyniowych szacowana jest na około 1-24% przy- padków ostrego i 7-22% przewlekłego zapalenia trzustki. Do najczęstszych powikłań na- czyniowych w przebiegu chorób trzustki należy zakrzepica żylna, kt...
STRESZCZENIE
B Włodarczyk, A Borkowska,
Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w...
Wstęp. Częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej szacowana jest na około 10-35% chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT) oraz na około 40-80% pacjentów z rozpoznaniem gruczołowego raka trzustki (RT). Etiologia cukrzy...
STRESZCZENIE