Narażenie pracowników fermy zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny

Bożena Nowakowicz-Dębek 1, Łukasz Wlazło 1, Kamila Klimek 1, Henryk Krukowski 1, Justyna Martyna 1
1 - Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
MONZ
2011; 17 (1): 12-16
ICID: 973709
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Postępujący rozwój przemysłu i transportu, a także powstawanie większych obszarów zurbanizowanych powoduje niestety koncentrację źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza na stosunkowo niewielkich przestrzeniach, do których zaliczają się duże ośrodki hodowli i fermy zwierząt. Do powietrza są wprowadzane znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak:
związki organiczne, związki nieorganiczne azotu, siarki, węgla i inne, a także pyły, i drobnoustroje m.in. bakterie i grzyby.
Cel badań. Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz narażenia pracowników fermy mięsożernych zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny.
Materiał i metody. Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń fermowych tj. pomieszczenia socjalne i kuchnia paszowa prowadzono w 5 cyklach miesięcznych w dwóch powtórzeniach, w godzinach rannych (na przełomie marca, kwietnia, czerwca, listopada i grudnia). Uzyskiwane wartości aerozolu biologicznego porównywano do tła fermy. Jednocześnie prowadzono pomiar podstawowych parametrów mikroklimatycznych (ruch powietrza, temperatura, wilgotność względna).
Wyniki badań. Analiza materiału pozyskanego w budynkach socjalnych pracowników fermy wykazała średnią koncentrację ogólnej liczby bakterii na poziomie 1,3 × 103 CFU/m3, zaś w powietrzu kuchni paszowej na poziomie 1,7 × 103 CFU/m3. Ogólna zawartość grzybów w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń uśredniona dla całego okresu badawczego wynosiła 1,2 × 103 i była zbliżona do koncentracji bioaerozolu w kuchni paszowej (1,4 × 103 CFU/m3). W okresie jesienno-zimowym stwierdzano wyraźny wzrost stężenia aerozolu bakteryjnego i grzybowego wewnątrz badanych pomieszczeń.
Podsumowanie. W pomieszczeniach socjalnych fermy zwierząt futerkowych nie odnotowano przekroczeń poziomów aerozolu biologicznego uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia. Stwierdzone stężenia bioaerozoli na stanowiskach pracy mogą stanowić niebezpieczeństwo w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, gdyż w prowadzonych badaniach nie uwzględniono
przynależności bioaerozoli do poszczególnych grup zagrożenia..
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ferma [1 powiązanych rekordów]
     pracownicy [4 powiązanych rekordów]
     aerozol biologiczny [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Krukowski,
Kultura a prawo w społeczeństwie pluralistycznym...
The article discusses the problem of the relations between culture and law in a modern pluralistic society, where exist the significant ideological differences in perception of the fundamental human values. The positive law should serve the attainmen...
STRESZCZENIE
B Nowakowicz-Dębek, H Pawlak,
Świadomość ekologiczna społeczeństwa w zakre...
Wprowadzenie. Na terenie województwa lubelskiego znajduje się znaczna ilość wyrobów azbestowych. Powinny być one zdemontowane, zabezpieczone i składowane na odpowiednich składowiskach tak, aby ograniczyć ekspozycję na włókna azbest...
STRESZCZENIE
J Krukowski,
Respektowanie wartości chrześcijańskich w Polsc...
Przedmiotem rozważań jest wyjaśnienie zagadnień dotyczących respektowania wartości chrześcijańskich w Polsce w procesie transformacji ustrojowych wiodących od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji liberalnej oraz integracji Polski z Un...
STRESZCZENIE