Występowanie Clostridium tetani w środowisku hodowlanym koni

Paweł Różański 1, Dorota Różańska 2, Henryk Krukowski 3
1 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
2 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
3 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
MONZ
2011; 17 (1): 7-11
ICID: 970944
Article type: Original article
 
 
Wstęp. W dobie propagowania aktywnego wypoczynku zagrożenie zakażenia tężcem u ludzi mających kontakt z końmi przez uprawianie sportów jeździeckich lub choćby rekreacyjnie nie budzi wątpliwości. Przeprowadzone w niniejszej pracy badania nad izolacją toksyno twórczych szczepów Clostridium tetani z otocznia koni potwierdziły aktualne niebezpieczeństwo zachorowania na tężec u ludzi i zwierząt.
Cel badań. Celem badań była próba wyizolowania Clostridium teteani z otoczenia hodowlanego koni.
Materiał badań. Badania przeprowadzono w 2 ośrodkach hodowli koni i 1 prywatnym ośrodku jeździeckim. Materiał badaw- czy stanowiło po 8 próbek: siana i owsa, kurzu stajennego, kału, ściółki i gleby. W każdym z ośrodków pobrano próby wg tego samego schematu. Z każdych 8 prób z poszczególnych obiektów stworzono po 1 próbie zbiorczej, którą traktowano jako próbę reprezentatywną.
Wyniki. Kolonie bakteryjne charakteryzujące się cechami typowymi dla Clostridium tetani wyizolowano z prób: kału, ściółki, kurzu i paszy. Bakterii takich nie wyhodowano z wierzchnich warstw gleby okresowo lub stale znajdujących się pod wpływem działania promieni słonecznych. W oparciu o uzyskane wyniki badań stwierdzono, że materiał biologiczny środowiska hodowlanego koni
zawierał bakterie Cl. tetani, przez co stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Clostridium tetani [4 powiązanych rekordów]
     konie [5 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Krukowski,
Respektowanie wartości chrześcijańskich w Polsc...
Przedmiotem rozważań jest wyjaśnienie zagadnień dotyczących respektowania wartości chrześcijańskich w Polsce w procesie transformacji ustrojowych wiodących od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji liberalnej oraz integracji Polski z Un...
STRESZCZENIE
M Krukowski, P Cebrykow,
Klasyfikacja terenów zieleni w Lublinie na podsta...
Roślinność staje się coraz wyżej cenionym składnikiem terenów zurbanizowanych. Podkreśla się coraz większe znaczenie zieleni jako środka ochrony człowieka i jego środowiska życia w obliczu nieustannych przemian krajobrazu miejskiego i p...
STRESZCZENIE
A Kozioł, J Urbański,
Turbulent intensity and scales of turbulence after...
Experimental research was undertaken to investigate the changes in spatial turbulence intensity and scales of turbulent eddies (macroeddies) in a rectangular channel and the influence of the hydraulic jump on vertical, lateral and streamwise distribu...
STRESZCZENIE