Jakość życia pielęgniarek a strategie radzenia sobie ze stresem doświadczanym w środowisku pracy

Ewa Kupcewicz 1
1 - Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
MONZ
2017; 23 (1): 62-67
ICID: 1235627
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Pielęgniarki ze względu na charakter pracy są grupą zawodową szczególnie narażoną na funkcjonowanie w stresie.
Cel pracy. Ocena wpływu czynników społeczno-demograficznych i związanych ze środowiskiem pracy na poziom jakości życia pielęgniarek anestezjologicznych oraz poznanie związku stosowanych przez pielęgniarki strategii radzenia sobie ze stresem z jakością ich życia – to cele niniejszej pracy.
Materiał i metody. Badaniem objęto 253 pielęgniarki pracujące na bloku operacyjnym i oddziałach intensywnej terapii. Do zebrania danych wykorzystano kwestionariusz własnej konstrukcji, skróconą wersję kwestionariusza WHOQoL-Bref oraz kwestionariusz Mini- COPE. Materiał empiryczny poddano analizie statystycznej. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.
Wyniki. Wykształcenie ma istotny statystycznie związek z poziomem jakości życia w domenie psychologicznej, który jest różnicowany przez grupy wykształcenia na korzyść pielęgniarek z wykształceniem wyższym II stopnia. Zmienna określająca sytuację materialną pielęgniarek ma istotny związek z jakością życia we wszystkich domenach, jednak zaobserwowano najsilniejszy związek sytuacji finansowej z poziomem jakości życia w domenie środowiskowej. Najczęściej wybierane strategie radzenia sobie ze stresem przez pielęgniarki, to strategie tworzące grupę strategii związanych z tzw. aktywnym radzeniem sobie. Wykazano m.in. istotne korelacje poczucia jakości życia w domenie psychologicznej i socjalnej, które dotyczą dziesięciu strategii radzenia sobie ze stresem dla każdej z domen.
Wnioski. Jakość życia pielęgniarek ma związek z aktywnym radzeniem sobie ze stresem i jest zdeterminowana przez wykształcenie, sytuację materialną i staż pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku.
DOI: 10.5604/20834543.1235627
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™