Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce

Maria Olszak - Winiarska 1
1 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
MONZ
2017; 23 (1): 45-50
ICID: 1235624
Article type: Original article
 
 
Jakość życia niepełnosprawnych determinowana jest stopniem niepełnosprawności oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi, jakie występują w danym kraju. Celem badań jest porównanie jakości życia niepełnosprawnych mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce. Badaniami objęto 90 osób, po 30 z każdego z wymienionych krajów. Do zebrania materiału empirycznego posłużono się autorską ankietą, Skalą Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz Skalą Akceptacji Choroby (AIS) (wyniki porównano testem chi-kwadrat). Najwyżej jakość swojego życia ocenili Norwegowie, najniżej zaś Polacy. Poziom akceptacji choroby nie był uzależniony od kraju zamieszkania. Czynnik ten jednak miał wpływ na poziom satysfakcji z własnego życia. Najmniej zadowoleni z życia byli Polacy, a najbardziej – Norwegowie.
DOI: 10.5604/20834543.1235624
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     osoba niepełnosprawna [16 powiązanych rekordów]
     czynniki determinujące jakość życia [0 powiązanych rekordów]
     niepełnosprawność ruchowa [8 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Sołtys, B Kmita,
Ergonomia opiekuna osoby niepełnosprawnej...
Wprowadzenie i cel pracy. Niniejsza praca jest przeglądem dostępnych informacji w zakresie wybranych problemów opieki nad pacjentem niepełnosprawnym. Głównym jej celem jest analiza problemu ergonomii osób zaangażowanych w opiekę nad o...
STRESZCZENIE
U Gosk, M Dominiak-Kochanek,
Postawy rodzicielskie w percepcji dorastającej m...
Celem prezentowanych badań było określenie różnic i podobieństw w zakresie percepcji postaw rodzicielskich matki i ojca między młodzieżą z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową a młodzieżą sprawną. Ponadto, porównując postawy rodz...
STRESZCZENIE
M SKURA,
Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób...
Artykuł jest próbą pokazania nastawienia pedagogów specjalnych do ludzi z niepełnosprawnością. Poruszono w nim zagadnienia percepcji sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz ich wizerunku i jego znaczenia w postrzeganiu ludzi, ...
STRESZCZENIE