Osobowościowe uwarunkowania tendencji do przyjmowania roli ofiary i sprawcy przemocy psychicznej w związkach małżeńskich

Anna Mazur 1, Anna Goś 2, Katarzyna Lorenc-Lipiec 3, Kinga Bernat 3, Katarzyna Smoleń 3, Ewa Humeniuk 4
1 - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im W. Chodźki w Lublinie
2 - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
4 - Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2017; 23 (1): 39-44
ICID: 1235623
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Osobowość w ujęciu Costy i McCrae obejmuje pięć wymiarów: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość, ugodowość oraz sumienność. Są to struktury o charakterze sprawczym, które odpowiadają za działania każdego człowieka. Pozwala to przypuszczać, iż determinują również tendencje do przyjmowania roli ofiary i sprawcy przemocy psychicznej w związkach małżeńskich.
Przemoc psychiczna jest definiowana jako zachowania zmierzające do uzyskania kontroli i podporządkowania drugiej osoby przez zastraszanie, upokarzanie oraz znieważanie słowne.
Celem pracy jest określenie osobowościowych determinantów tendencji do przyjmowania roli ofiary i sprawcy przemocy psychicznej w związkach małżeńskich.
Materiał i metody. Próbę badawczą tworzą 334 osoby żyjące w związkach małżeńskich.
W badaniach zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-FFI w adaptacji Zawadzkiego i Strelau oraz Kwestionariusz do Badania Przemocy Psychicznej w Bliskich Związkach, własnego autorstwa.
Wyniki. Cechy osobowości wyjaśniające tendencje do przyjmowania roli ofiary przemocy psychicznej w związku małżeńskim to neurotyczność oraz introwersja. Skłonność do stosowania przemocy psychicznej wobec współmałżonka jest wyjaśniana przez wysoką otwartość, ekstrawersję, neurotyczność, a także obniżony poziom ugodowości.
Wnioski. Wykonane analizy wykazały, iż wybrane cechy osobowości są predyktorami tendencji do pełnienia roli ofiary i sprawcy przemocy psychicznej w związkach małżeńskich. Uzyskane rezultaty mają znaczenie poznawcze oraz mogą być wykorzystane do opracowania programów profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na pracę terapeutyczną z ofiarami oraz sprawcami przemocy psychicznej w związkach małżeńskich.
DOI: 10.5604/20834543.1235623
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     związek małżeński [0 powiązanych rekordów]
     przemoc psychiczna [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Smoleń, A Ksykiewicz-Dorota,
Profesjonalizm pielęgniarek jako element oceny sa...
Wstęp: Profesjonalizm to realizowanie usług z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności oraz odpowiedzialność za podejmowane działania. Stanowi ważny element poddawany ocenie w pomiarze jakości opieki. Opinie pacjentów i ich rodzin (mierzone poz...
STRESZCZENIE
A Mazur,
Schyłek teorii wartości w rachunkowości  ...
Trwający obecnie kryzys zaufania do informacji sprawozdawczych ma swoje źródło w mankamentach występujących w obszarze wyceny bilansowej. Celem artykułu jest ich identyfikacja oraz podjęcie próby poszukiwania sposobów wyjścia z tego kryzy...
STRESZCZENIE
A Skoczowski, K Obtułowicz,
Antibody reactivity in patients with IgE-mediated ...
Abstract Introduction and objective. Gluten proteins (gliadins and glutenins) are polymorphic wheat storage proteins of allergenic properties. Significant differences in chemical composition between both protein groups allow to expect highly...
STRESZCZENIE