Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Część I

Agnieszka Genowska 1, Beata Goworko - Składanek 2, Krystyna Szafraniec 3
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Katedra Polityki Międzynarodowej, Uniwersytet w Białymstoku
3 - Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
MONZ
2017; 23 (1): 16-24
ICID: 1235621
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Ubóstwo dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym, kumulującym wiele niekorzystnych czynników, sprzyjającym występowaniu ryzyka zdrowotnego i niskich osiągnięć edukacyjnych. Walka z ubóstwem jest prowadzona nie tylko w wymiarze politycznym na poziomie krajowym, ale także w UE poprzez strategię Europa 2020.
Cel pracy. Poznanie i ocena społeczno-ekonomicznych warunków bytowych dzieci w wieku 0–17 lat w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005–2014.
Materiał i metoda. Informacje o ubóstwie lub wykluczeniu społecznym dzieci w krajach UE w latach 2005–2014 uzyskano z Eurostatu. Analizowano rozpowszechnienie oraz zmiany współczynników ubóstwa lub wykluczenia społecznego, do zbadania których zastosowano Joinpoint Regression.
Wyniki. W 2014 roku ubóstwo lub wykluczenie społeczne dzieci w wieku 0–17 lat, mierzone współczynnikiem AROPE plasowało Polskę na 15. miejscu wśród krajów UE. Istotne zmniejszenie ubóstwa lub wykluczenia społecznego w Polsce obserwowano do przełomu lat 2008/2009. Podobne trendy występowały w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii. Pomimo zmniejszenia zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych oraz pogłębionej deprywacji materialnej dzieci w Polsce, wartości tych parametrów były wyższe w porównaniu do przeciętnej w UE. W okresie 2007–2014 nastąpiła znaczna poprawa sytuacji polskich dzieci żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy, w 2014 roku parametr ten przyjmował niższe wartości jedynie w Luksemburgu i Słowenii.
Wnioski. Pomimo że Polska doświadczyła korzystnych zmian społecznych, przejawiających się poprawą warunków bytu najmłodszej populacji, to jednak przez ostatnie dziesięć lat zagrożenie zjawiskiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego dzieci było w Polsce wyższe w porównaniu do średniej unijnej.
Wykaz skrótów
AROPE – at risk of poverty or social exclusion (zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym); GUS – Główny Urząd Statystyczny; PKB – Produkt Krajowy Brutto; PPS – Purchasing Power Standard (standard siły nabywczej); r.ż. – rok życia; UE – Unia Europejska; UNICEF (United Nations International Children`s Emergency Fund) – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
DOI: 10.5604/20834543.1235621
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Polska [120 powiązanych rekordów]
     zmiany społeczne [0 powiązanych rekordów]
     nierówności społeczno - ekonomiczne [0 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

C Beker,
PERSPEKTYWY ROZWOJU LEŚNYCH KOMPLEKSÓW PROMOCYJN...
Leśne kompleksy promocyjne (LKP) zajmują obszar stanowiący około 17 % całkowitej powierzchni Lasów Państwowych (LP). Tworzenie kolejnych LKP potwierdza sprawdzalność przyjętej koncepcji pilotażowych obszarów wdrażania proekologicznej pol...
STRESZCZENIE
M Michalski,
Architektura judaizmu na przykładach XVII- i XVII...
Pojęcie „architektury judaizmu” jest bardzo trudne do zdefiniowania i w tej formie nie pojawia się w literaturze przedmiotu. Biorąc pod uwagę kontekst, w jakim obiekty powstają, oraz ich twórców, stanowi pewnego rodzaju niewytłumacza...
STRESZCZENIE
G CZAPOWSKI, A GĄSIEWICZ,
Wykształcenie, stratygrafia i środowiska depozyc...
Badania sedymentologiczne i petrograficzne rdzeni z dwóch badawczych otworów wiertniczych, wykonanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w latach 2009–2010 w północnej części zapadliska przedkarpackiego, powiązane z wynikami analiz paleon...
STRESZCZENIE