Ocena wiedzy wybranych grup społecznych na temat profilaktyki raka jelita grubego

Agnieszka Markowska 1, Justyna Górka 2, Elżbieta Grochans 1, Małgorzata Szkup 1
1 - Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ
2016; 22 (4): 303-306
ICID: 1227614
Article type: Original article
 
 
Rak jelita grubego jest bardzo rozpowszechnionym nowotworem u obu płci, głównie u osób powyżej 60. roku życia.
Cel pracy. Celem pracy była analiza poziomu wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki oraz leczenia chorób nowotworowych jelita grubego w zależności od parametrów socjodemograficznych oraz wystąpienia raka jelita grubego w rodzinie, wykonania badania kolonoskopowego, epizodu krwi w kale u osoby badanej.
Materiał i metoda badań. Badania przeprowadzono wśród 215 osób. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, natomiast narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Pytania sprawdzały wiedzę badanych na temat czynników ryzyka występowania raka jelita grubego, objawów, badań przesiewowych oraz występowania nowotworu jelita grubego w rodzinie.
Wyniki badań. Ogólny poziom wiedzy na temat raka jelita grubego można ocenić jako średni wśród osób zamieszkujących obszar miejski i niski dla obszaru wiejskiego. Najwyższy poziom wiedzy na temat nowotworów jelita grubego występował u osób z wykształceniem wyższym. Osoby niepracujące miały niższy poziom wiedzy na temat raka jelita grubego niż osoby pracujące, renciści i emeryci. Epizod obecności krwi w stolcu oraz wykonanie badania kolonoskopowego nie miało większego wpływu na poziom wiedzy na temat profilaktyki nowotworu jelita grubego, podobnie jak płeć i wiek osób badanych.
Wnioski. Istnieje duże zapotrzebowanie społeczeństwa na edukację zdrowotną prowadzoną przez profesjonalistów ochrony zdrowia w kierunku raka jelita grubego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, osób z niższym wykształceniem i niepracujących.
DOI: 10.5604/20834543.1227614
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     edukacja [142 powiązanych rekordów]
     rak jelita grubego [71 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Christ, M Szmigiel,
Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przy...
Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. Pedagogika przygody, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostan...
STRESZCZENIE
D Burczyc,
Kształcenie i aktywizacja zawodowa osób z niepe...
Próba podjęcia walki na rzecz zmian jakości życia osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu, niejednokrotnie wiąże się z trudem pokonywania barier mentalnych, strachu i wątpliwości środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz poczuc...
STRESZCZENIE
B Smoter,
O możliwościach wspomagania szkolnego wychowania...
Za charakterystyczną cechę współczesnych społeczeństw demokratycznych można przyjąć spory dotyczące uznania pewnych wypowiedzi za prawomocne. Spory te są typowe również w odniesieniu do sposobów realizacji szkolnego wychowania seksualne...
STRESZCZENIE