Używanie substancji psychoaktywnych wśród studentów w aspekcie analizy uczelnianych działań prozdrowotnych

Bogusława Karczewska 1, Jolanta Gładczuk 2, Małgorzata Andryszczyk 2, Ewa Kleszczewska 2
1 - Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
MONZ
2016; 22 (4): 292-297
ICID: 1227612
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Młodzi ludzie rozpoczynając studia, wchodzą w środowisko, w którym dominujące zachowania zdrowotne nie są korzystne. Studenci to istotni adresaci działań mających na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena skali używania substancji psychoaktywnych wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Suwałkach w aspekcie analizy uczelnianych działań prozdrowotnych.
Materiał i metoda. Badanie odbyło się w dwuetapowo. Przed rozpoczęciem działań prozdrowotnych, w roku akademickim 2013/14, zbadano 322 studentów pierwszego roku studiów. Powtórne badanie przeprowadzono po dwóch latach prowadzenia działań prozdrowotnych wśród 249 studentów trzeciego roku studiów. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.
Wyniki. Alkohol był najbardziej popularną substancją psychoaktywną wśród studentów PWSZ. Nielegalne substancje psychoaktywne były najmniej rozpowszechnione. Nie stwierdzono różnic w zakresie rozpowszechnienia substancji psychoaktywnych wśród studentów PWSZ w trakcie prowadzenia uczelnianych działań prozdrowotnych.
Wnioski. Działania mające na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród studentów powinny skupiać się na grupach ryzyka. Poza edukacją należy wykorzystywać także strategie zmiany postaw i zachowań w większym stopniu aktywizujące uczestników.
DOI: 10.5604/20834543.1227612
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     używanie narkotyków [1 powiązanych rekordów]
     spożycie alkoholu [0 powiązanych rekordów]
     substancje psychoaktywne [11 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Panczyk, A Zarzeka,
Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwesti...
Cel pracy. Od 1.01.2016 r. pielęgniarki i położne (PiP) zyskają nowe uprawnienia zawodowe. Ocena rzetelności i trafności kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych PiP. Materiał i metodyka. Badaniami ...
STRESZCZENIE
A Kędra, A Kolwicz-Gańko,
Low Back Pain and Everyday Functioning of Students...
Introduction. The aim of the study was to determine the frequency of low back pain episodes (over a period of 12 months) and everyday functioning of students suffering from it. Material and methods. The study enrolled 1321 students of ...
STRESZCZENIE
S Czapla, J Śliwińska,
Wiedza studentów Państwowej Medycznej Wyższej S...
Wstęp: Honorowe krwiodawstwo jest akcją społeczną mającą na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji. Leczenie krwią możliwe jest dzięki stałej bazie krwiodawców. Propagowanie idei honorowego krwiod...
STRESZCZENIE