Społeczno-zdrowotne uwarunkowania profilaktyki stomatologicznej wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

Jolanta Gładczuk 1, Bogusława Karczewska 2, Anna Wojszko 3, Beata Modzelewska 4, Ewa Kleszczewska 5
1 - Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
2 - Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - rezydent w dziedzinie zdrowia publicznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
4 - Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5 - Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
MONZ
2016; 22 (4): 282-286
ICID: 1227610
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Regularne wizyty kontrolne u lekarza dentysty odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Z uwagi na znaczne rozpowszechnienie próchnicy i chorób przyzębia młodzi Polacy charakteryzują się wysokimi i stale rosnącymi potrzebami profilaktyczno-leczniczymi.
Cel pracy. Celem pracy było określenie uwarunkowań korzystania ze stomatologicznego badania kontrolnego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
Materiał i metoda. Materiał do analizy stanowiły dane zebrane w latach 2013–2016 wśród 864 studentów pierwszego roku studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. W celu identyfikacji uwarunkowań stomatologicznego badania kontrolnego posłużono się wieloczynnikową analizą regresji logistycznej.
Wyniki. Większość badanych studentów przynajmniej raz w roku kontrolowała stan zdrowia jamy ustnej u lekarza dentysty (37,7% – dwa razy w roku; 38,1% – raz w roku). Większe prawdopodobieństwo udziału w stomatologicznym badaniu kontrolnym występowało w przypadku kobiet (OR 1,775; 95% CI: 1,249–2,521) oraz gdy sytuacja materialna badanych była dobra lub bardzo dobra (OR 1,584; 95% CI: 1,144–2,193). W analizie uwarunkowań stomatologicznego badania kontrolnego zmienne opisujące zachowania zdrowotne studentów nie miały istotnego statystycznie znaczenia.
Wnioski. Trzech na czterech studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przynajmniej raz w roku kontroluje stan zdrowia jamy ustnej u lekarza dentysty. Profilaktyka stomatologiczna wśród badanych studentów uwarunkowana jest czynnikami socjodemograficznymi, nie jest natomiast związana z zachowaniami zdrowotnymi. Większe prawdopodobieństwo regularnych wizyt kontrolnych u lekarza dentysty występuje w przypadku kobiet i osób o lepszej sytuacji materialnej. Promocja stomatologicznych badań kontrolnych powinna być kierowana zwłaszcza do studentów o niższym statusie socjoekonomicznym.
DOI: 10.5604/20834543.1227610
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     stomatologiczne badanie kontrolne [0 powiązanych rekordów]
     profilaktyka stomatologiczna [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Binkowska - Bury, I Sałacińska,
Tobacco smoking among first year students of Rzesz...
Introduction. Addiction to tobacco products is a serious global problem. It is also a main risk factor of cardiovascular diseases, cancer, or respiratory diseases. Studies conducted by the WHO show that 6 million people worldwide die due to t...
STRESZCZENIE
S Czapla, J Śliwińska,
Wiedza studentów Państwowej Medycznej Wyższej S...
Wstęp: Honorowe krwiodawstwo jest akcją społeczną mającą na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji. Leczenie krwią możliwe jest dzięki stałej bazie krwiodawców. Propagowanie idei honorowego krwiod...
STRESZCZENIE
B Karczewska, J Gładczuk,
Używanie substancji psychoaktywnych wśród stude...
Wprowadzenie. Młodzi ludzie rozpoczynając studia, wchodzą w środowisko, w którym dominujące zachowania zdrowotne nie są korzystne. Studenci to istotni adresaci działań mających na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoakt...
STRESZCZENIE