Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu

Grzegorz Bakalczuk 1, Agata Madej 2, Jagoda Lewczuk 1, Marta Makara-Studzińska 2, Edyta Wdowiak 3, Magdalena Lewicka 1, Magdalena Sulima 1, Artur Wdowiak 4
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
4 - Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (4): 277-281
ICID: 1227609
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Nietrzymanie moczu (NTM) stanowi poważny problem natury społecznej oraz medycznej dla ok. jednej trzeciej kobiet w populacji. NTM jest jedną z najczęściej występujących kobiecych chorób przewlekłych, mających znaczny wpływ na wszystkie sfery życia oraz pogarszających jego jakość. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy, jaką reprezentują kobiety w zakresie nietrzymania moczu.
Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 315 kobiet w wieku 19–63 lat; w grupach 20–24, 25–29, 30–35 i 36–41 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Kobiety posiadają średni poziom wiedzy na temat nietrzymania moczu. Respondentki korzystające z fachowych źródeł pomocy mają wyższy poziom wiedzy w porównaniu z osobami czerpiącymi wiedzę ze źródeł niefachowych. Status zawodowy, wykształcenie oraz jego charakter wpływają znacząco na poziom wiedzy z zakresu problematyki NTM. Pozostałe zmienne demograficzne (wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci oraz miejsce zamieszkania) nie mają wpływu na poziom wiedzy kobiet dotyczący inkontynencji.
Wnioski. Istnieje potrzeba ciągłej edukacji kobiet w zakresie skali, rodzajów, czynników ryzyka, leczenia i profilaktyki inkontynencji.

DOI: 10.5604/20834543.1227609
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     inkontynencja [1 powiązanych rekordów]
     nietrzymanie moczu [40 powiązanych rekordów]
     Kobiety [76 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Gacek,
Poczucie własnej uogólnionej skuteczności a wyb...
Wstęp. Poprawie potencjału zdrowotnego człowieka sprzyjają rekreacyjna aktywność fizyczna i racjonalny sposób żywienia, które są warunkowane różnymi czynnikami, w tym cechami osobowości jednostki. Cel pracy. Celem badań b...
STRESZCZENIE
M  Zapała, B  Kowalczyk ,
Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku ...
Wstęp. Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie tylko do p...
STRESZCZENIE
B Ślusarska, G Nowicki,
Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w ...
Wstęp. Wśród kobiet rak piersi jest jednym ze schorzeń onkologicznych najczęściej występujących w Polsce i stanowi poważny problemem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Wiedza o metodach wczesnego wykrywania raka, czynnikach ryzyka ...
STRESZCZENIE