Analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej

Grażyna Iwanowicz-Palus 1, Agnieszka Marcewicz 2, Ewa Rzońca 1, Agnieszka Bień 1
1 - Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (4): 270-276
ICID: 1227608
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Okres ciąży, porodu i połogu to wyjątkowy czas w życiu kobiety, który wymaga zapewnienia jej holistycznej, kompleksowej opieki i wsparcia. Celem pracy jest analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2014 roku wśród 150 położnic – pacjentek lubelskich szpitali. Zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety obejmujący pytania dotyczące ogólnej jakości opieki okołoporodowej świadczonej przez lekarza i położną oraz charakterystyki badanych kobiet.
Wyniki. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy oceną poziomu satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej a ich wyksztalceniem, miejscem zamieszkania, stanem cywilnym, posiadaną liczbą dzieci, aktywnością zawodową, samooceną/oceną dotyczącą prawidłowego przebiegu: ciąży, porodu i przeżyć związanych z porodem, rodzajem porodu i czasem przebywania na oddziale położniczym (p < 0,05).
Wnioski. Położnice z wykształceniem wyższym, posiadające jedno dziecko, mieszkające w mieście, będące w związku małżeńskim, aktywne zawodowo, które rodziły naturalnie, pozytywnie oceniające przebieg ciąży, porodu, jak i przeżycia związane z samym porodem oraz dłużej przebywające na oddziale położniczym wyżej i lepiej oceniają opiekę okołoporodową. Opieka okołoporodowa świadczona przez lekarza i położną została oceniona pozytywnie w opinii położnic. Konieczna jest jednak jej systematyczna ocena w celu spełniania oczekiwań kobiet i doskonalenia świadczonej opieki.
DOI: 10.5604/20834543.1227608
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki [1 powiązanych rekordów]
     satysfakcja [10 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Nowicki, P Rzońca,
Fall as a cause of hospitalization in the Emergenc...
Introduction. Falls are included among the geriatric giants, as their consequences in older people are major in terms of nursing, medical, social and economic problems. In the case of elders they can lead to fractures and, consequently, even t...
STRESZCZENIE
A Bień,  Rzońca,
 The quality of life and satisfaction with li...
 ...
STRESZCZENIE
S Postuła, S Bień,
The clinical and epidemiological analysis of lip c...
Objective: Lip carcinoma, as classified according to TNM system, is one of localizations of oral carcinoma. However it differs in numerous factors from other head and neck cancer. Material: 342 patients with diagnosed lip carcinoma, collected from...
STRESZCZENIE