Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobiet po porodzie

Ewa Dzbuk 1, Grzegorz Bakalczuk 1, Olga Padała 2, Anna Orzeł 2, Maciej Putowski 2, Marta Piróg 2, Marta Podgórniak 2, Edyta Wdowiak 3, Artur Wdowiak 2
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
2 - Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
MONZ
2016; 22 (4): 260-263
ICID: 1227606
Article type: Original article
 
 
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy kobiet po porodzie na temat karmienia naturalnego.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 300 kobiet po porodzie w wieku od 18 do 41 lat. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej i opisowej z zastosowaniem oprogramowana STATISTICA 12.0 (StatSoft). Dla cech jakościowych do wykrycia istnienia zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi użyto testu Chi2 .
Wyniki. Wśród ankietowanych 83,33% kobiet uważało, iż karmienie piersią należy rozpocząć w ciągu dwóch godzin po porodzie. Zauważono istotną statystycznie zależność pomiędzy wiedzą na ten temat a miejscem zamieszkania, statusem socjoekonomicznym oraz sposobem zakończenia ciąży. Wykazano także związek pomiędzy wiedzą na temat zaleceń WHO co do najkrótszego okresu wyłącznego karmienia piersią a wykształceniem oraz liczbą posiadanych dzieci. Najwięcej respondentek uznało Internet i telewizję jako kluczowe źródła, z których czerpią wiedzę na temat karmienia.
Wnioski. Ankietowane biorące udział w badaniu prezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy odnośnie do zaleceń związanych z karmieniem naturalnym.

DOI: 10.5604/20834543.1227606
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     połóg [8 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Wdowiak,
Heraclitus’ sense of logos in the context of Gre...
The following paper aims to explore some Heraclitus’ fragments that could entail a personified conception of logos. The first part of the paper shows the analysis of the authentic sense of the Greek root ‘leg-’. In this part I followed philolo...
STRESZCZENIE
M Drwal, K Głaszcz,
Prevention of STI and teenage pregnancies through ...
Different names are used when referring to sex education, as well as there are different ways to teach the subject. Yet, it remains an essential part of the school curriculum. Using different curricula may yield various results. The content of sex ed...
STRESZCZENIE
K Piróg,
Wiedza o mediach na podstawie kategorii gości za...
Celem artykułu jest próba określenia ram społecznego świata kreowanego przez media, na podstawie analizy rodzaju gości zapraszanych do wieczornych telewizyjnych programów publicystycznych, których to gości zaliczono do różnych kategorii,...
STRESZCZENIE