Rola profilaktyki pozytywnej w kształtowaniu zdrowia holistycznego

Patrycja Curyło-Sikora 1, Anna Kaczmarska 1
1 - Katedra Psychologii Zdrowia, Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
MONZ
2016; 22 (4): 253-259
ICID: 1227605
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. W artykule podjęto problematykę profilaktyki oraz zdrowia, zaprezentowano zmianę podejścia do obu zjawisk oraz podkreślono współczesne rozumienie zdrowia w perspektywie holistycznej. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na rolę profilaktyki pozytywnej jako oddziaływania ukierunkowanego na pomnażanie zasobów tkwiących w jednostce oraz jej otoczeniu celem wzmacniania zdrowia w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
Skrócony opis stanu wiedzy. Przez dziesięciolecia zdrowie definiowano przy użyciu kategorii obiektywnych. Zgodnie z modelem biomedycznym akcent kładziono na chorobę oraz czynniki ją warunkujące. Stopniowo zaczęto uznawać rolę czynników psychospołecznych w zaburzeniach somatycznych oraz aktywności własnej człowieka w kreowaniu zdrowia, rozumianego także w kategoriach rozwoju jednostki i społeczeństwa. Zmiana ta wiązała się z przyjęciem modelu biopsycho-społecznego oraz holistycznej wizji człowieka. Konsekwentnie, dalszy postęp w tej problematyce związany był z rozwojem zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia. Przeniesiono akcent z koncentracji na czynnikach zagrażających zdrowiu na mechanizmy go warunkujące.
Podsumowanie. W artykule została przedstawiona zmiana w podejściu do zdrowia i choroby oraz działań o charakterze promocyjno-profilaktycznym. Zaprezentowano przejście od paradygmatu patogenetycznego (biomedycznego), koncentrującego się na chorobie do psychospołecznego i salutogenetycznego, kładącego nacisk na mechanizmy zdrowia. Ukazano także zmiany w obszarze profilaktyki, w której zaczęto dostrzegać rolę jednostki jako aktywnego kreatora zdrowia holistycznego.
DOI: 10.5604/20834543.1227605
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zasoby [14 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Ludwisiak, M Polguj,
Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych os...
Wprowadzenie. Dla większości ludzi na świecie media stanowią nieodłączną część życia codziennego. Stało się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, która ułatwiła do nich dostęp przeciętnemu człowiekowi i sprawiła, ...
STRESZCZENIE
B Alejziak,
Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako for...
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Jest ona ważna na każdym etapie funkcjonowania człowieka i można ją realizować zarówno w miejscu zamieszkania, jak również poza nim. Jedną z bardzo atra...
STRESZCZENIE
D Szymczyk, M Grela,
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji ...
Wprowadzenie. Współcześnie ponad 60% polskich internautów korzysta z Internetu w celu poszukiwania treści dotyczących zdrowia i choroby. Najliczniejszą grupę z tej społeczności stanowią studenci. Coraz częściej wykorzystują oni u...
STRESZCZENIE