Społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w ratownictwie medycznym na obszarach wiejskich

Agata Pawlak 1, Karolina Kuśmierz 2, Klaudia Czerwonka 2, Marcin Węgrzyniak 3
1 - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
2 - Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
MONZ
2016; 22 (3): 240-244
ICID: 1220530
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena roli jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Polsce w zakresie wparcia medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Przedstawiony materiał dotyczy znaczenia społecznego strażaka-ratownika, jako wsparcia przy wykonywanych zawodowo świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM).
Materiał i metody. W pracy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące OSP w Polsce. Analiza i ocena roli jednostek OSP została również przedstawiona w oparciu o obowiązujące akty prawne, a także publikacje naukowe.
Wyniki. Z uwagi na alokację, ZRM nie zawsze są w stanie dotrzeć na czas do poszkodowanego wymagającego zaawansowanych działań ratowniczych z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Funkcjonujący w Polsce system ratowniczy daje możliwość wykorzystania potencjału strażaków ochotników do działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przed dotarciem do pacjenta ZRM.
Wnioski. Społeczna rola OSP w Polsce w zakresie wparcia medycznego w zadaniach Systemu PRM jest kluczowa dla poprawy przeżywalności osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawodawcy udało się stworzyć odpowiednie regulacje dotyczące zadań i kompetencji strażaków ochotników w zakresie udzielania KPP. Istnieją również właściwe przepisy dotyczące współpracy systemów ratowniczych w Polsce – pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Należałoby jednak doprecyzować przepisy dotyczące bezpośredniego wykorzystania potencjału sprzętowego i ludzkiego OSP, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niezbędne jest również doposażenie medyczne jednostek OSP w automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a także modyfikacja procedur i regulacji prawnych w obszarze zdobywania i utrzymywania uprawnień do wykonywania KPP.
DOI: 10.5604/20834543.1220530
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     automatic external defibrillator [1 powiązanych rekordów]
     nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) [1 powiązanych rekordów]
     kwalifikowana pierwsza pomoc [3 powiązanych rekordów]
     Ochotnicza Straż Pożarna [3 powiązanych rekordów]
     Agata Pawlak [0 powiązanych rekordów]



 

Related articles

A Aftyka, E Rudnicka-Drożak,
Postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego z ...
Wprowadzenie. Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) są jednostkami Systemu Ratownictwa Medycznego, które odpowiadają za podjęcie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia. Cel pracy. Celem pracy była ocena postępowania Zespołów ...
STRESZCZENIE
K Łangowski,
Wczesna defibrylacja, podstawowa resuscytacja oraz...
W artykule przedstawiono wskazania do stosowania wczesnej defibrylacji, opisano algorytmy i procedury resuscytacji dla dorosłych oraz dzieci z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zalecenia praktyczne ich użycia. Po...
STRESZCZENIE
,
Rola i miejsce ochotniczych straży pożarnych w k...
Cel: Określenie roli i miejsca ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Wprowadzenie: W Polsce ratownictwo zorganizowane jest przede wszystkim w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jest to system ...
STRESZCZENIE