Samoocena aktywności fizycznej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Magdalena Kimsa-Dudek 1, Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz 1, Małgorzata Derewniuk 2, Katarzyna Pawłowska-Góral 1
1 - Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ
2016; 22 (3): 232-234
ICID: 1220528
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność fizyczna gwarantuje utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu zdrowia oraz zachowanie samodzielności i niezależności przez osoby starzejące się. Celem pracy było poznanie aktywności fizycznej kobiet będących słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW).
Materiał i metody. Dane na temat aktywności fizycznej zostały zebrane za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 24 pytania zamknięte wśród 91 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Średni wiek badanych kobiet wynosił 66,9 ± 6,7 lat. Istnienie zależności pomiędzy samooceną aktywności i sprawności fizycznej a wiekiem sprawdzono przy użyciu testu chi-kwadrat.
Wyniki. Większość badanych respondentek (89%) zadeklarowała, że jest aktywna fizycznie. Swoją sprawność fizyczną większość z nich (74,8%) oceniła jako bardzo dobrą i dobrą. Nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy wiekiem i samooceną aktywności fizycznej i sprawności fizycznej. Wśród badanych kobiet najbardziej popularną formą aktywności fizycznej był spacer, preferowany przez 69,2% badanych, gimnastyka (48,4%) oraz marsz z kijkami (42,9%). Na pytanie o to, jaki czynnik wpływa na zapewnienie najlepszego stanu zdrowia w późnym wieku, większość ankietowanych kobiet wskazała regularną aktywność fizyczną, właściwie zbilansowaną dietę oraz regularne wykonywanie badań kontrolnych.
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują, że słuchaczki UTW w Katowicach w swojej ocenie są aktywne fizyczne oraz świadome roli, jaką spełnia wysiłek fizyczny w zachowaniu dobrego zdrowia i poprawy jakości życia.

DOI: 10.5604/20834543.1220528
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Uniwersytet Trzeciego Wieku [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE