Stan uzębienia dzieci 6 i 12- letnich z terenu województwa lubelskiego.

Karolina Kuśmierz 1, Piotr Lutomski 1, Piotr Starzyk 2, Paulina Marcyniuk 3, Konrad Małkiewicz 4
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
3 - Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
4 - Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2016; 22 (3): 194-197
ICID: 1220521
Article type: Review article
 
 
Wstęp. Wyniki systematycznie prowadzonych ogólnopolskich badań epidemiologicznych mających za zadanie ocenę stanu zdrowia jamy ustnej wskazują, że intensywność choroby próchnicowej wśród dzieci i młodzieży utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie między 6. a 12. rokiem życia zachodzi systematyczna wymiana uzębienia mlecznego na stałe. W przypadku występowania aktywnych zmian próchnicowych w uzębieniu mlecznym istnieje podwyższone ryzyko kolonizacji zębów stałych patogennymi szczepami bakterii.
Cel. Celem pracy porównanie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 6- i 12-letnich zamieszkujących województwo lubelskie ze stanem zdrowia jamy ustnej równolatków mieszkających w innych rejonach kraju.
Opis stanu wiedzy. Dane przedstawione w opracowaniach badań Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej, przeprowadzonych w latach 2013–2015 wskazują na duże nasilenie choroby próchnicowej wśród dzieci 6- i 12-letnich. W skali całego kraju jedynie 14,4% dzieci 6-letnich było wolnych od próchnicy (dmft/DMFT = 0), zaś na terenie województwa lubelskiego – 13,5%. Wartość wskaźnika SiC (ang. Significant Caries Index ), opisującego intensywność próchnicy w najbardziej zagrożonej chorobą 1/3 populacji wynosiła w odniesieniu do całej badanej grupy 10 punktów, podobną wartość, tj. 10,1 punktu, przyjmowała na terenie województwa lubelskiego.
W całej badanej populacji wolnych od próchnicy (DMFT = 0) było 20,4% dzieci 12-letnich. Na terenie województwa lubelskiego odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił jedynie 16,2%. Wartość wskaźnika SiC badanego w populacji dzieci 12-letnich wynosiła średnio 7,4 punktu. W województwie lubelskim intensywność próchnicy w najbardziej zagrożonej chorobą 1/3 populacji była niższa, a wskaźnik SiC przyjmował wartość 6 punktów.
Podsumowanie. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 6- i 12-letnich zamieszkujących województwo lubelskie nie odbiega w znacznym stopniu od stanu zdrowia całej populacji 6- i 12-latków. Analiza wskaźników epidemiologicznych dla omawianych grup wiekowych wskazuje na wysoką intensywność choroby próchnicowej i duże potrzeby lecznicze omawianej populacji w zakresie stomatologii. W związku z powyższym konieczna wydaje się intensyfikacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i leczniczych nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale także w pozostałych częściach Polski.


DOI: 10.5604/20834543.1220521
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     epidemiologia próchnicy [2 powiązanych rekordów]
     DMFT [29 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Kuśmierz, M Węgrzyniak,
Występowanie próchnicy zębów u dzieci w wieku ...
Wprowadzenie i cel pracy. Od 1997 roku jest prowadzony systematycznie Ogólnopolski Program Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na alarmująco zły stan zdrowia jamy ustnej dzieci oraz dorosłych ...
STRESZCZENIE
A Małkiewicz, J Perehuda,
Polityka językowa Ukrainy ...
Proces upowszechniania wśród Ukraińców ich ojczystego języka był powolny, a pokolenia wykształcone w czasach radzieckich w części do dziś go nie znają. Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne były tolerancyjne, a zarazem mało prec...
STRESZCZENIE
K Klimek-Jaworska, P Wychowański,
 Leczenie ortodontycznochirurgiczne częścio...
 Występowanie zatrzymanych drugich zębów trzonowych jest stosunkowo rzadko spotykane, częstość jego występowania wynosi od 0,03% do 2,3%. To zjawisko znacznie częściej dotyczy zębów żuchwy niż szczęki. Cel.Celem pracy była ...
STRESZCZENIE