Badania przesiewowe noworodków w populacji Polskiej

Jarosław Damian Gumienny 1
1 - Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
MONZ
2016; 22 (3): 169-175
ICID: 1220516
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Badania przesiewowe są istotnym narzędziem w praktyce zdrowia publicznego, stanowiącym jedno z głównych osiągnięć minionego stulecia. W epidemiologii traktowane są jako metoda diagnostyki masowej oraz rozpoznawania potrzeb zdrowotnych i dostarczania bezpośrednich informacji o stanie zdrowia populacji.
Cel pracy. W pracy omówiono podstawowe aspekty skriningu noworodkowego w populacji polskiej oraz jego organizacji i funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia.
Skrócony opis stanu wiedzy. Badania przesiewowe w kohorcie urodzeniowej są szczególnym rodzajem skriningu, który prowadzony jest powszechnie w pierwszych dobach życia. Zgodnie ze standardami postępowania medycznego z zakresu opieki okołoporodowej, skrining ten obejmuje wczesną identyfikację wrodzonych wad metabolizmu, zaburzeń słuchu oraz bezobjawowych, krytycznych wad serca. Schorzenia te charakteryzują się relatywnie dużą częstością występowania oraz poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi. Poza skriningiem w kierunku krytycznych wad serca, badania przesiewowe prowadzone są w formie długofalowych programów, wdrożonych przez Ministra Zdrowia (wrodzone wady metabolizmu) oraz Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zaburzenia słuchu). Skrining wrodzonych wad metabolizmu opiera się na teście bibułowym i obejmuje 23 zaburzenia, w tym fenyloketonurię, mukowiscydozę i hipotyreozę. Wczesne zaburzenia słuchu wykrywane są za pomocą badania OAE, natomiast w przypadku krytycznych wad serca złotym standardem jest pulsoksymetria.
Podsumowanie. Badania przesiewowe są podstawą systemu opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że należy dążyć do kontynuowania prowadzonych działań, w szczególności poszerzenia panelu badań o kolejne wrodzone wady metabolizmu.
DOI: 10.5604/20834543.1220516
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     epidemiologia [203 powiązanych rekordów]
     populacja [3 powiązanych rekordów]
     wady serca wrodzone [3 powiązanych rekordów]
     zaburzenia słuchu [3 powiązanych rekordów]
     wrodzone choroby metaboliczne [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Dutkiewicz, A Wójcik-Fatla,
Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny...
Wprowadzenie. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i...
STRESZCZENIE
W Kmieciak, M Ciszewski,
Choroby odkleszczowe w Polsce - występowanie i tr...
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki chorób odkleszczowych w Polsce, które stanowią obecnie jedną z grup chorób zawodowych o najszerszym zasięgu na terenie naszego kraju. Problem ten jest aktualny z uwagi na stale rosnąc...
STRESZCZENIE
A Jama-Kmiecik, M Frej-Mądrzak,
Selected aspects of Chlamydophila pneumoniae infec...
Chlamydophila pneumoniae was taxonomically separated from strain TWAR – an abbreviation of the strain isolated from humans TW-183 (material from the eye of a child in Taiwan in 1965) and AR-39 (material from a student’s throat swab with acute cha...
STRESZCZENIE