Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych

Kamil Ludwisiak 1, Michał Polguj 2, Agata Majos 3, Wojciech Drygas 4
1 - Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Polska
2 - Zakład Angiologii, Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 - Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Polska
4 - Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa
MONZ
2016; 22 (2): 145-150
ICID: 1208221
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Dla większości ludzi na świecie media stanowią nieodłączną część życia codziennego. Stało się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, która ułatwiła do nich dostęp przeciętnemu człowiekowi i sprawiła, iż są one ważnym źródłem pozyskiwania informacji użytecznych w życiu codziennym.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu mass mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych w zależności od wieku, płci i poziomu wykształcenia.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż wykonany przy pomocy kwestionariusza autorskiego. Anonimowa ankieta składała się z 54 pytań. Badaniem objęto 260 osób w przedziale wiekowym pomiędzy 18. a 35. rokiem życia, w większości studentów uczelni medycznych (N = 149), a także internautów (N = 89) oraz pracowników łódzkich szpitali (N = 22).
Wyniki. Zgodnie z analizą 67,7% respondentów potwierdziło wpływ mediów na zachowanie zdrowotne (67,4% kobiet i 68,6% mężczyzn). Za pozytywnym wpływem opowiedziało się 34,2% badanych, zaś za negatywnym 6%, reszta nie miała zdania lub stwierdziła ich neutralność. Za najczęściej poszukiwane w mediach informacje dotyczące zdrowia, większość badanych wskazała informacje dotyczące leków i skutków ich przyjmowania, diet, diagnostyki oraz znaczenia różnych objawów chorób. Za najczęściej wykorzystywane media respondenci wskazali Internet (91%), następnie telewizję i czasopisma – po 42%. Mniej niż 12% wskazało książki, zaś radio i prasę codzienną – odpowiednio 7,3% i 6%.
Wnioski. W opinii respondentów informacje przekazywane przez media mają wpływ na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Największy wpływ na poszerzanie wiedzy dotyczącej stosowania leków, diet, diagnostyki i symptomatologii chorób mają Internet, telewizja oraz czasopisma.
DOI: 10.5604/20834543.1208221
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiarygodność informacji [1 powiązanych rekordów]
     zachowanie [0 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów]
     media [182 powiązanych rekordów] 

Related articles

,
SCIENTIFIC AND POLITICAL DEBATES RELATED TO THE ST...
Election studies (which are here defined as scholarly work focusing on the major phases of the electoral process, i.e. the campaign, the vote, the announcement of results and subsequent government formation) constitute a distinct sub-genre of studies...
STRESZCZENIE
 Dębnicki,
The Pakistani identity constructed in reaction to ...
In the past twelve years Pakistan has gone through a period of acute internal strife between the status quo and the emerging new religious/political ideologies. A number of reasons define the conflict: religious, social, economic, international. A v...
STRESZCZENIE
J Barevičiūtė,
Editorial. The Discourses of Consumer Society and ...
Vartojimo (kitaip – vartotojų) ir kūrybos visuomenės – tai du šiuolaikinių visuomenių tipai, apie kuriuos pastaraisiais dešimtmečiais mokslinėje literatūroje rašoma itin plačiai. Apie vartotojų visuomenę diskutuoti pradėta jau seni...
STRESZCZENIE