Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych

Olga Dąbska 1, Katarzyna Pawlikowska-Łagód 2, Jakub Piasecki 3, Katarzyna Śledziewska 4, Ewa Humeniuk 1
1 - Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
4 - Oddział Rehabilitacji, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy
MONZ
2016; 22 (2): 140-144
ICID: 1208220
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stają się coraz częściej przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych. Starość jest etapem życia, który stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, piętrzy trudności, wśród których na szczególną uwagę zasługują samotność i towarzyszące seniorom poczucie osamotnienia. Celem pracy było zobrazowanie sposobu postrzegania przez studentów lubelskich uczelni wyższych zjawiska samotności wśród grupy społecznej seniorów, a także stosunku młodych względem osób starszych.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 201 osób studiujących w Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem badawczym były autorski kwestionariusz, zawierający 18 pytań. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 10 i programu Microsoft Office Excel.
Wyniki. Wykazano istnienie zależności statystycznych między wiekiem badanych i rodzajem uczelni, na której studiują a ich skojarzeniami na temat starości. Studenci utożsamiali starość z ograniczeniami sprawności fizycznej (p=0,006) i wykluczeniem społecznym (p=0,035). Wystąpiła relacja między pozytywnym stosunkiem do seniorów i jednoczesnym postrzeganiem ich jako mądrych, wyrozumiałych, szczęśliwych, chętnie pomagających innym ludzi (p=0,009).
Wnioski. Badanie opinii społecznej odnośnie do starości, społecznych ról pełnionych przez seniorów stanowi doskonały sposób na postawienie diagnozy sytuacji starszej grupy ludności. Studenci w większości deklarują pozytywny stosunek do osób starszych. Badania nie wykazały negatywnej postawy względem seniorów. Według znaczącej liczby badanych samotność jest nieodłącznym elementem życia seniorów.
DOI: 10.5604/20834543.1208220
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     osoby starsze [46 powiązanych rekordów]
     Samotność [5 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Kroemeke,
Perceived Autonomy in Old Age scale: Factor struct...
ObjectivesSense of autonomy – the possibility to choose and decide – is one of the markers of positive and active aging. The goal of this study was to examine the Polish adaptation of the Perceived Autonomy in Old Age (PAA) scale and to determine...
STRESZCZENIE
J Kościuczuk, E Krajewska-Kułak,
Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i die...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to jedna z potrzeb człowieka zasadniczo wpływających na zachowanie i umacnianie zdrowia. Cel. Ocena aktywności fizycznej studentów fizjoterapii i dietetyki. Materiał i metody. W ba...
STRESZCZENIE
A Leszczyńska, M Dopierała,
Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wp...
Wstęp. W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową p...
STRESZCZENIE