Ocena potrzeb leczenia protetycznego braków zębowych spowodowanych schorzeniami twardych tkanek jamy ustnej oraz urazami wśród studentów białostockich uczelni

Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik 1, Klaudia Kosińska 2, Julia Krystyna Mosiej 1, Maria Gołębiewska 2
1 - Students Science Group under Department of Prosthodontics, Medical University of Bialystok
2 - Students Science Group under Department of Prosthodontics, Medical University of Bialystok
MONZ
2016; 22 (2): 135-139
ICID: 1208219
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Liczne badania wskazują, że już młode osoby z powodu braków w uzębieniu potrzebują interwencji protetycznej. Jednak niska świadomość na temat negatywnych zmian zachodzących w układzie stomatognatycznym już po utracie jednego zęba powoduje, iż leczenie protetyczne często nie jest podejmowane. Celem naszej pracy była ocena potrzeb leczenia protetycznego wśród studentów trzech białostockich uczelni.
Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 380 studentów z trzech białostockich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki. Posłużono się ankietą własnego autorstwa składającą się z 9 pytań, które dotyczyły miedzy innymi obecności braków w uzębieniu, przyczyn ich wystąpienia, czy też rodzaju zastosowanego leczenia. Do analizy związków między badanymi cechami wykorzystano test Chi 2. .
Wyniki. Braki w uzębieniu zgłosiło 109 ankietowanych (28,7%). Najczęstszą przyczyną ich wystąpienia okazały się wskazania ortodontyczne, a następnie próchnica. 19 studentów (17,4%) z brakami zębowymi posiadało uzupełnienia protetyczne. Osoby, które nie podjęły się leczenia protetycznego, za najczęstszą przyczynę takiego stanu wskazały względy ortodontyczne (24,1%) lub też subiektywny brak potrzeby leczenia (18,4%). Występowanie braków w uzębieniu nie było statystycznie różne pomiędzy uczelniami.
Wnioski. Wyniki pracy ukazały spadek występowania braków zębowych w porównaniu do wcześniejszych badań. Mimo, iż obserwuje się spadek braków zębowych, to niewiele jest osób uzupełniających te braki, co może świadczyć o niedostatecznej świadomości dotyczącej następstw płynących z utraty zębów.
Słowa kluczowe: stan uzębienia, leczenie protetyczne, braki zębowe
DOI: 10.5604/20834543.1208219
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leczenie protetyczne [9 powiązanych rekordów]
     stan uzębienia [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Piaszczyk, S Ignaciuk,
Poziom wiedzy studentów Państwowej Szkoły Wyżs...
Rak piersi jest nowotworem najczęściej diagnozowanym u kobiet, praktycznie niezależnie od wieku. Efekty leczenia zależą od stopnia zaawansowania i profilaktyki, którą należy podjąć wobec wszystkich kobiet i edukować je na temat samobadania...
STRESZCZENIE
A Kosińska,
ZNACZENIE WYROKU W SPRAWIE TARAKHEL PRZECIWKO SZWA...
Celem niniejszego artykułu jest analiza wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4 listopada 2014 r. w sprawie Tarakhel przeciwko Szwajcarii, w którym Trybunał uznał, że zawrócenie migrantów ubiegających się o status uchodźcy ze Sz...
STRESZCZENIE
T Sierpińska, J Kuć,
 Relationships between bruxism and tooth wear...
 Aim of the study. Advanced tooth wear is a phenomenon of different etiology. The aim of the study was to investigate whether bruxism might exert an impact on the quality of tooth wear. Material and methods. The study was carried out on a group...
STRESZCZENIE