Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki

Grzegorz Nowak 1, Aleksandra Żelazko 2, Anna Rogalska 2, Damian Nowak 3, Krystyna Pawlas 1
1 - Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 - Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ
2016; 22 (2): 129-134
ICID: 1208218
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Zachowania zdrowotne są przejawem ukształtowanej przez środowisko (np. działania edukacyjne) postawy jednostki wobec zdrowia. Oprócz czynników zewnętrznych, pewną rolę w tym procesie wydają się odgrywać również cechy osobowości. Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych oraz zbadanie związku pomiędzy nimi a osobowością typu D i występowaniem objawów depresyjnych u studentek dietetyki.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły studentki kierunku dietetyka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie przeprowadzono w okresie od kwietnia do maja 2015 roku i objęło ono 151 respondentek. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: inwentarz zachowań zdrowotnych (IZZ), skalę DS14 oraz skalę depresji Becka.
Wyniki. Do osobowości typu D zaliczono 43% respondentek, 19% do typu nie-D, pozostałe osoby (38%) reprezentowały tzw. typ pośredni. Stwierdzono, że osobowość różnicuje nasilenie zachowań zdrowotnych, ponieważ osoby typu D charakteryzowały się gorszą dbałością o zdrowie niż typu nie-D. Wykazano również, że u studentek z osobowością typu D znamiennie częściej niż w typie nie-D występują objawy depresyjne (43,08% vs 7,14%). Dalsza analiza potwierdziła dodatkowo, że osoby z depresją charakteryzuje gorsza dbałość o zdrowie.
Wnioski. Istnienie korelacji pomiędzy osobowością typu D a gorszymi zachowaniami zdrowotnymi oraz depresją wśród studentek dietetyki wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań edukacyjnych ukierunkowanych na umiejętność radzenia sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi, które zaburzając szeroko pojętą homeostazę ustroju, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych w przyszłości.
DOI: 10.5604/20834543.1208218
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Students [1084 powiązanych rekordów]
     Depression [1262 powiązanych rekordów]
     Type D personality [4 powiązanych rekordów]
     Health-related behavior [5 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     depresja [198 powiązanych rekordów]
     osobowość typu D [0 powiązanych rekordów]
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Stasiuk, J Warchulińska,
Ligandy receptora NMDA w leczeniu zaburzeń depres...
Wprowadzenie. Nowy kierunek badań nad zaburzeniami depresyjnymi koncentruje się na hamowaniu aktywności receptora NMDA, co stwarza nowe możliwości leczenia chorób wywołanych nadmierną aktywacją układu glutaminianergicznego. Ce...
STRESZCZENIE
P Bucaktepe, S Çelik,
Sağlık çalışanlarının çocuklarında depres...
Amaç: Bu araştırmada, oldukça ağır ve stresli koşullarda çalışan sağlık personellerinin çocuklarında depresif belirti sıklığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı v...
STRESZCZENIE
, ,
 بررسی نگرش دانشجویان دا...
 چکیدهزمینه و هدف: نگرش مثبت به آینده شغلی و رشته تحصیلی در بین دانشجویان یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان می‌باشد. این مطالعه با هد...
STRESZCZENIE