Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyjnych w Polsce w latach 2008–2015

Agnieszka Genowska 1, Beata Goworko -Składanek  2, Jacek Jamiołkowski  1, Krystyna Szafraniec 3
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Katedra Polityki Międzynarodowej, Uniwersytet w Białymstoku
3 - Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
MONZ
2016; 22 (2): 120-128
ICID: 1208217
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Wypadki komunikacyjne z udziałem dzieci są istotnym zagrożeniem prowadzącym do urazów będących powodem niepełnosprawności, a także stanowią przyczynę zgonów możliwych do uniknięcia.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie i ocena zdrowotnych skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem osób w wieku 0–14 lat w Polsce w latach 2008–2015.
Materiał i metoda. Przeprowadzono analizę wypadków komunikacyjnych w grupie wiekowej 0–14 lat jako sprawców i ofiar tych zdarzeń. Analizowano wypadki z obrażeniami ciała oraz skutkiem śmiertelnym wśród pieszych, kierujących i pasażerów. Informacje o wypadkach uzyskano z rocznych raportów Komendy Głównej Policji. Przy użyciu regresji Poissona dokonano analizy trendów współczynników sprawców i ofiar wypadków komunikacyjnych.
Wyniki. W latach 2008–2015 w wypadkach komunikacyjnych 44609 dzieci w wieku 0–14 lat zostało rannych, a 1041 dzieci poniosło śmierć. Większe ryzyko obrażeń ciała i zgonów występowało u starszych dzieci (w wieku 7–14 lat) w porównaniu do dzieci młodszych (0–6 lat). Współczynniki rannych u starszych dzieci poruszających się pieszo były wyższe u ofiar wypadków (40,3/100 tys.) niż u sprawców (20,8/100 tys.), również umieralność była wyższa u ofiar wypadków w porównaniu do sprawców, zaś najwyższy współczynnik zgonów stwierdzono u pasażerów (1,0/100 tys.). Zaobserwowano istotne zmniejszenie współczynników rannych i umieralności wśród sprawców (o -10,8%/rok i -12,5%/rok), jak i ofiar (o -7,7%/rok i -9,2%/rok). Natomiast wskaźnik ciężkości wypadków nie zmieniał się istotnie i wynosił przeciętnie 2,4 zgonów/100 wypadków.
Wnioski. Pomimo zmniejszania się współczynników rannych i umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u dzieci w wieku 0–14 lat należy podejmować intensywne działania związane ze zwiększaniem wiedzy o czynnikach ryzyka wypadków, szczególnie z udziałem pieszych.
DOI: 10.5604/20834543.1208217
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nierówności zdrowotne [0 powiązanych rekordów]
     pasażerowie [0 powiązanych rekordów]
     piesi [0 powiązanych rekordów]
     zgony [3 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Kołodziejczyk, K Wejnarska,
Uraz brzucha przed wystąpieniem przewlekłego zap...
Wstęp. Najczęstsze przyczyny przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) u dzieci znacznie różnią się od tych opisywanych u dorosłych. Do najważniejszych należą: mutacje genetyczne, wady anatomiczne przewodów trzustkowych, zaburzenia gospodarki...
STRESZCZENIE
J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska,
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu pow...
Artykuł dotyczy zagadnień diagnozy psychologicznej i pracy z dziećmi powracającymi z emigracji. Stanowi on kontynuację i uzupełnienie o praktyczne wskazówki tekstu teoretycznego pt. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu powrotów d...
STRESZCZENIE
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska,
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu pow...
Celem artykułu jest przedstawienie wyników projektu badawczego dotyczącego sytuacji dzieci i młodzieży powracających do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przygotowania poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy z tą grupą. W...
STRESZCZENIE