Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego wśród uczniów w wieku 12–15 lat

Paulina Kaczor-Szkodny 1, Czesław Andrzej Horoch 2, Teresa B. Kulik 3, Anna Pacian 3, Ewa Kawiak-Jawor 3, Monika Kaczoruk 4
1 - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 - Doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (2): 113-119
ICID: 1208216
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Podejmowanie przez uczniów aktywności fizycznej w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnej pozwala na wzmocnienie prozdrowotnego stylu życia oraz podejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena podejmowania aktywności fizycznej oraz form spędzania czasu wolnego wśróduczniów.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w województwie podkarpackim, wśród 125 uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Jarosławiu. Metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, zebrano informacje dotyczące aktywności fizycznej, które poddano statystycznej analizie komputerowej.
Wyniki. Wyniki badań ukazują, iż uczniowie podejmują aktywność fizyczną na poziomie zalecanej dla tej grupy wiekowej 1godziny umiarkowanych wysiłków w ciągu dnia. Zdecydowana większość respondentów regularnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego oraz podejmuje dodatkową aktywność fizyczną w ciągu dnia. Najczęściej wybieraną formą dodatkowej aktywności jest jazda na rowerze. Niepokojącym faktem jest ilość czasu spędzanego przy komputerze, która w dość dużym odsetku wynosi powyżej 3 godzin każdego dnia.
Wnioski. Opuszczanie obowiązkowych zajęć fizycznych z innych powodów niż zdrowotne, powinno zostać całkowicie wyeliminowane z nawyków i zachowań zdrowotnych uczniów. Codzienna aktywność fizyczna uczniów, w postaci jazdy na rowerze, powinna zostać wykorzystana przez rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, jako okazja do wzmacniania prozdrowotnego stylu życia, a co za tym idzie, kształtowania wśród osób młodych postaw sprzyjających zdrowiu.
DOI: 10.5604/20834543.1208216
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie [95 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Sygit, K Bernat,
Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku s...
Wstęp. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Cel pracy. Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i oty...
STRESZCZENIE
B Skotnicka , K Trzpis ,
Plunging ranula in children...
Objective: A plunging ranula represents mucous extravasation from sublingual salivary gland extending to the submandibular space. Although the majority of patients present in the second or third decade of life, it rarely occurs in children. Methods:...
STRESZCZENIE
W Stodółka, J Domaradzki,
Przeszłość sportowa a obecna sprawność fizycz...
...
STRESZCZENIE