Odstąpienie od obowiązku uzyskania zgody na udział w eksperymencie medycznym

Joanna Huzarska 1, Dorota Huzarska 2
1 - Wydział Prawa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
MONZ
2016; 22 (2): 108-112
ICID: 1208215
Article type: Original article
 
 
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących możliwości odstąpienia od obowiązku uzyskania zgody na udział w eksperymencie medycznym. Poczynione rozważania mają na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przepisy prawne w ww. zakresie są jasne, nie budzą wątpliwości oraz stanowią gwarancję poszanowania praw uczestników eksperymentów medycznych.
Materiał i metody. W pracy wykorzystany został materiał źródłowy: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest metoda dogmatyczno-prawna, polegająca na analizie obowiązujących przepisów prawa. Analizie treści norm prawnych towarzyszy przegląd poglądów doktryny.
Wyniki. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne, które wprowadzają możliwość odstąpienia od obowiązku uzyskania zgody na udział w eksperymencie medycznym są niejasne oraz mało precyzyjne. Ich redakcja budzi wiele wątpliwości. Stwarza to niebezpieczeństwo różnej interpretacji, co wydaje się niedopuszczalne z uwagi na wagę regulowanej materii.
Wnioski. Wydaje się, że ustawodawcy nie udało się wypracować odpowiednich rozwiązań w zakresie możliwości przeprowadzenia eksperymentu medycznego bez zgody osób, które mają w nich wziąć udział, tak aby wprowadzić odpowiednie gwarancje poszanowania ich praw. Należałoby doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. Zastosowanie instytucji w praktyce powinno mieć miejsce bardzo rzadko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy zachodzi taka konieczność, a podyktowane jest to dobrem osoby poddawanej eksperymentowi.
DOI: 10.5604/20834543.1208215
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     eksperyment [5 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE