Zespół niespokojnych nóg a ryzyko sercowo-naczyniowe

Paulina Agata Paciej 1, Irena Maniecka-Bryła 2
1 - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2016; 22 (2): 104-107
ICID: 1208214
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Zespół niespokojnych nóg (ang. restless legs syndrome, RLS) to choroba neurologiczna polegająca na obecności nieprzyjemnych wrażeń czuciowych w obrębie kończyn dolnych i w konsekwencji na niepohamowanej potrzebie poruszania nimi, szczególnie podczas spoczynku. Aktywność ruchowa powoduje częściowe złagodzenie dolegliwości lub zupełne ich ustąpienie. Częstość występowania choroby w populacji ogólnej ocenia się na 2,5–15,0%.
Objawy RLS wywołują u większości chorych trudności z zaśnięciem i utrzymaniem snu, prowadząc do przewlekłego zmęczenia, a w konsekwencji do obniżenia jakości życia.
W roku 2001 pojawiło się pierwsze doniesienie o związku RLS z chorobami sercowo-naczyniowymi. Od tamtego czasu przeprowadzono wiele badań dotyczących korelacji częstości RLS i chorób krążenia, przynosiły one jednak sprzeczne rezultaty.
Celem pracy był przegląd wyników badań epidemiologicznych opublikowanych w latach 2010–2015, w których analizowano zależność między RLS a czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i chorobami układu krążenia.
Po przeszukaniu bazy PubMed z użyciem terminów „restless legs syndrome” oraz: „cardiovascular disease”, „hypertension”, „diabetes”, „obesity”, „dyslipidemia”, do przeglądu włączono łącznie dziewiętnaście prac.
Skrócony opis stanu wiedzy. Nie ma w analizowanych publikacjach jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy RLS jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jak również czy obecność chorób układu krążenia i znanych czynników ryzyka ich rozwoju zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na RLS.
Podsumowanie. Konieczne są dalsze badania obserwacyjne, zwłaszcza typu prospektywnego, uwzględniające w szczególności nasilenie objawów RLS i czas ich trwania oraz częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych.
DOI: 10.5604/20834543.1208214
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ryzyko sercowo-naczyniowe [14 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE