Wpływ pracy na samopoczucie ratowników medycznych

Kinga Kulczycka 1, Emilia Grzegorczyk-Puzio 1, Ewa Stychno 2, Jakub Piasecki 3, Karolina Strach 4
1 - Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
4 - Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
MONZ
2016; 22 (1): 66-71
ICID: 1198726
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Wiele czynników w pracy ratowników medycznych może powodować pogorszenie samopoczucia. Mogą to być zarówno pacjenci i ich agresywne zachowania, jak i ryzyko zarażenia: wirusami, bakteriami oraz grzybami. Należy do nich również konieczność zmiany napięcia uwagi wynikająca z organizacji pracy, zmianowy charakter pracy. Wystąpić mogą także dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego będące konsekwencją np. dźwigania pacjentów, wypadki komunikacyjne i wiele innych.
Cel pracy. Określenie czynników, które wpływają na samopoczucie ratowników medycznych w pracy.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Lubelszczyzny w stacjach pogotowia ratunkowego na grupie 120 ratowników medycznych. W badaniach wykorzystano kwestionariusz do oceny pomiaru objawów złego samopoczucia fizycznego (PSI).
Wyniki badań. Najczęstsze dolegliwości, jakie zgłaszali respondenci w ciągu ostatnich 30 dni, jak również niestanowiące powodu do zgłaszania się po poradę lekarską, tj. zmęczenie (59,2%) i ból pleców (57,5%). Znajomość i stosowanie zasad przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych oraz zasad zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym zmniejsza dolegliwości fizyczne w badanej grupie. Większość osób, która pracowała w więcej niż jednym miejscu zatrudnienia, skarżyła się na zmęczenie w ciągu ostatnich 30 dni. Kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają dolegliwości fizyczne związane z wykonywana pracą.
Wnioski. Na samopoczucie ratowników medycznych wpływa wiek, płeć liczba dyżurów, liczba miejsc zatrudnienia oraz znajomość zasad dotyczących transportu ręcznego. Samopoczucie badanej grupy nie zależy od posiadanego wykształcenia.
DOI: 10.5604/20834543.1198726
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     praca [0 powiązanych rekordów]
     zmęczenie mięśni [1 powiązanych rekordów]
     służby ratownictwa medycznego [0 powiązanych rekordów]
     ból mięśniowo-szieletowy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Mastalerz-Migas, T Grodzicki,
Półpasiec – objawy kliniczne, leczenie i profi...
...
STRESZCZENIE
O Dąbska, K Pawlikowska-Łagód,
Starość i samotność osób starszych w percepcj...
Wprowadzenie i cel pracy. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stają się coraz częściej przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych. Starość jest etapem życia, który stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, piętrzy trudno...
STRESZCZENIE
J Gudowski, R Piasecki,
 Aktywność inwestycyjna polskich przedsięb...
 Rynki pozaeuropejskie, reprezentujące dawne tzw. kraje rozwijające się, stanowią ważny i atrakcyjny obszar działalności gospodarczej zarówno dla krajów wysoko, jak i średnio rozwiniętych. Do grona dotychczasowych „tradycyjnych” i...
STRESZCZENIE