Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki

Justyna Kościuczuk 1, Elżbieta Krajewska-Kułak 2, Bożena Okurowska-Zawada 3
1 - Absolwentka kierunku fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
MONZ
2016; 22 (1): 51-58
ICID: 1198724
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to jedna z potrzeb człowieka zasadniczo wpływających na zachowanie i umacnianie zdrowia.
Cel. Ocena aktywności fizycznej studentów fizjoterapii i dietetyki.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział po 100 studentów fizjoterapii i dietetyki. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy oraz Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej.
Wyniki. 82% badanych miało wagę prawidłową. 82,5% podejmowało aktywność fizyczną, głównie w celu zachowania dobrej formy fizycznej (69%). 75% nie ćwiczyło, głównie z powodu braku chęci. Główną formą letniej aktywności były spacery (51,5%), a zimą jazda na łyżwach (38%). Najchętniej wypoczywali podczas surfowania po Internecie (60%). Nie stwierdzono istotnych różnic statystycznych w przypadku przeszkód w podejmowaniu aktywności fizycznej przez studentów fizjoterapii i dietetyki. Nie stwierdzono istotnych różnic statystycznych w przypadku częstości form aktywnego wypoczynku pomiędzy studentami fizjoterapii i dietetyki. Generalnie średnia całkowitej aktywności fizycznej studentów wynosiła 3014,5 MET – min/tydzień ± 1564,8. W chodzeniu, studenci dietetyki charakteryzowali się wyższą średnią wartością MET – min/tydz. 1304,37 ± 1082,32 w porównaniu ze studentami fizjoterapii (MET – min/tydz. 1016,75±715,5). Badani spędzali średnio 73,9 minut przez 4,4 dni tygodniowo w pojeździe podczas transportu.
Wnioski. Większość studentów ćwiczyła 2–3 razy w tygodniu, motywując to głownie chęcią utrzymania dobrego stanu zdrowia i poprawy wyglądu. Najwięcej wśród studentów prezentowało umiarkowany poziom aktywności fizycznej.
DOI: 10.5604/20834543.1198724
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fizjoterapia [136 powiązanych rekordów]
     dietetyka [0 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Mikołajewska, D Mikołajewski,
Metoda Bobath w rehabilitacji dorosłych i dzieci...
Rosnąca liczba pacjentów z deficytami neurologicznymi wymaga zapewnienia efektywnych metod terapeutycznych. Metoda Bobath (u dzieci również pod nazwą NDT lub NDT-Bobath) jest uważana za jedną z wiodących metod terapeutycznych zarówno w rehab...
STRESZCZENIE
G Nowak, A Żelazko,
Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D...
Wprowadzenie i cel pracy. Zachowania zdrowotne są przejawem ukształtowanej przez środowisko (np. działania edukacyjne) postawy jednostki wobec zdrowia. Oprócz czynników zewnętrznych, pewną rolę w tym procesie wydają się odgrywać r...
STRESZCZENIE
B Gibas, G Dębska,
The symbols and traditions of nursing in the opini...
Aim. The aim of this study was to evaluate the students’ knowledge about the symbols and traditions in nursing. The merits of continuing the tradition and symbolism in contemporary nursing in the opinion of students were also evaluated. Material a...
STRESZCZENIE