Poziom wiedzy na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej antagonistami witaminy K wśród pacjentów z migotaniem przedsionków

Daria Gorczyca-Siudak 1, Łukasz Siudak 2, Jerzy Mosiewicz 3
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
2 - Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
3 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2016; 22 (1): 33-39
ICID: 1198721
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Antagoniści witaminy K (VKA) to znana i sprawdzona w badaniach klinicznych grupa leków przeciwzakrzepowych mająca udowodnioną pozycję w zapobieganiu powikłaniom zatorowym u chorych z migotaniem przedsionków. Aby ich stosowanie było skuteczne i bezpieczne, konieczna jest edukacja pacjenta oraz jego ścisła współpraca z lekarzem.
Cel. Badanie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z migotaniem przedsionków, przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe (acenokumarol, warfarynę), z oceną systematyczności przyjmowania leku przeciwkrzepliwego oraz wartości INR jako wskaźnika skuteczności terapii.
Materiał i metody. Badanie prospektywne objęło 55 losowo wybranych hospitalizowanych chorych, których poproszono o wypełnienie kwestionariusza stworzonego na potrzeby pracy. Dodatkowo odnotowywano wartości wskaźnika INR oznaczanego przy przyjęciu.
Wyniki. Spośród badanych nieco ponad połowa miała poczucie wystarczającej wiedzy na temat leku. Średni wynik z testu wyniósł zaledwie 5,76 punktu na 13 możliwych. Materiały na temat zasad terapii otrzymywał tylko co drugi pacjent. Wskaźnik INR w przedziale terapeutycznym odnotowano u 56,4% chorych. Zakres terapeutycznych wartości INR prawidłowo podało 45,5% pacjentów.
Wnioski. Poziom wiedzy pacjentów na temat zasad terapii VKA jest niski. Koreluje on ujemnie z wiekiem. Pacjenci starsi wymagają szczególnej uwagi lekarza podczas włączania VKA, dłuższego czasu poświęconego na edukację lub skrupulatnie nadzorowanego monitorowania leczenia. Otrzymywanie materiałów o VKA i INR zwiększa poziom wiedzy chorych o terapii. Lepsza wiedza na temat zasad leczenia nie prognozuje utrzymywania wskaźnika INR w przedziale terapeutycznym. Pozwala natomiast pacjentom na partycypowanie w ustalaniu dawki VKA.
DOI: 10.5604/20834543.1198721
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     edukacja pacjenta [0 powiązanych rekordów]
     doustne antykoagulanty [5 powiązanych rekordów]
     migotanie przedsionków [93 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Farkowski,
 Czy mamy już dowód na to, że ablacja migo...
Toczy się debata, czy ablacja migotania przedsionków (AF) jest wyłącznie leczeniem objawów choroby, czy ma wpływ na twarde punkty końcowe, takie jak udar i zgon. Autorzy pracy przeprowadzili analizę administracyjnych baz danych medycznych w S...
STRESZCZENIE
T Zapolski, A Wysokiński,
Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionk...
Wstęp. Migotanie przedsionków (AF) prowadzi do szeregu przemian, w tym również strukturalnych, co określane jest mianem remodelingu. Podstawowym wykładnikiem remodelingu związanego z arytmią jest powiększenie lewego przedsionka (LA). Wykaz...
STRESZCZENIE
M Trusz-Gluza,
Kryptogenny udar niedokrwienny mózgu i migotanie ...
U ok. 25-30% pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu jego przyczyna pozostaje nieznana pomimo wykonania badań diagnostycznych. Taką postać udaru nazywa się udarem niedokrwiennym lub udarem o nieokreślonej etiologii. Migotanie przedsionków (AF...
STRESZCZENIE