Moralna ocena genetycznych badań prenatalnych w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie

Waldemar Głusiec 1
1 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (1): 21-26
ICID: 1198719
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Genetyczne badania prenatalne w szerokim rozumieniu oznaczają zbiór metod wykrywania obecności chorób wrodzonych i wad genetycznych u zarodka lub płodu ludzkiego. Obecnie badania te są coraz częściej stosowane, a wokół nich toczy się dyskusja o charakterze światopoglądowym. Moralne dylematy genetycznej diagnostyki prenatalnej dotyczą zagrożeń związanych z inwazyjnymi sposobami pozyskiwania materiału biologicznego oraz możliwości wykorzystania badania do celów selekcji eugenicznej. Głos w tej sprawie zabierają także wyznawcy poszczególnych religii.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oficjalnego nauczania oraz syntetyczne ukazanie doktryny moralnej dotyczącej badań prenatalnych w trzech charakterystycznych dla kultury europejskiej religiach: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.
Stan wiedzy. Istotę nauczania religijno-moralnego w kwestiach biomedycznych pozwala zrozumieć paradygmat „świętości życia” ludzkiego. Na interpretację i formułowanie zaleceń praktycznych wynikających z tego paradygmatu wpływa rodzaj autorytetu nauczycielskiego funkcjonujący w poszczególnych wspólnotach wyznaniowych.
Wnioski. Obecny we wszystkich trzech religiach paradygmat „świętości życia” nie zawsze przesądza o bezwarunkowej ochronie każdej poczętej istoty ludzkiej. Badania preimplantacyjne nie stanowią istotnego problemu moralnego w judaizmie i islamie. Genetyczne badania płodu przeprowadzane w celach terapeutycznych są ogólnie akceptowane we wszystkich wymienionych religiach, ale wykonywane w celach eugenicznych spotykają się ze zróżnicowaną oceną w judaizmie. Protestantyzm jako jedyny z nurtów chrześcijaństwa często pozostawia rodzicom decyzję w sprawie wykonania eugenicznego badania prenatalnego i aborcji.
DOI: 10.5604/20834543.1198719
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Eugenic [0 powiązanych rekordów]
     abortion [91 powiązanych rekordów]
     Fertilization in Vitro [1305 powiązanych rekordów]
     Pre-implantation Diagnosis [0 powiązanych rekordów]
     Prenatal Diagnosis [554 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Golmahammadlou, M Hagishafiha,
Relationship between Helicobacter pylori infection...
Background: Helicobacter pylori (HP) infection may be having no clinical symptoms and if not treated will be persisting. This infection was considered as gastric diseases even during pregnancy. During the last decade its relationship with pregnancy r...
STRESZCZENIE
R Sztychmiler,
Spór o klauzulę sumienia w Polsce...
Klauzula sumienia umożliwia rozstrzygnięcie konfliktu pomiędzy normami sumienia wynikającymi z nakazów prawa naturalnego oraz przyrodzonej godności osoby ludzkiej a nakazami wynikającymi z norm prawa pozytywnego, zdecydowanie na korzyść naka...
STRESZCZENIE
L Klimatckaia, T Dolgolenko,
Interruption of pregnancy: medical, social and leg...
The article deals with the problem of abortion. The authors consider the related medical, social and legal responsibility in Russia. Despite a decrease in the number of performed abortions, as it is noted in the “Concept of the state family policy ...
STRESZCZENIE