Czy można ze sobą porównywać dane dotyczące spożycia środków psychoaktywnych pochodzące z Polski i Stanów Zjednoczonych?

Ilona Klaudia Cieślak 1, Piotr Samel-Kowalik 2
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 - Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2016; 22 (1): 15-20
ICID: 1198718
Article type: Review article
 
 
Wstęp. Zestawianie ze sobą danych epidemiologicznych pochodzących z badań realizowanych w różnych krajach jest podstawą zrozumienia zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Zawsze należy zastanowić się, czy porównanie spożycia środków psychoaktywnych w dwóch odmiennych populacjach daje możliwość wyciągnięcia adekwatnych wniosków.
Cel. Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości porównywania z metodologicznego punktu widzenia wyników badań dotyczących spożycia substancji psychoaktywnych pochodzących z Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych.
Materiał i metoda. Analiza została przeprowadzona na podstawie ogólnokrajowych prac badawczych, realizowanych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Analizie poddane zostały wybrane elementy metodologii badań, takie jak standaryzacja danych, ważenie próby, dobór respondentów oraz dobór populacji standardowej. Poddano ocenie elementy, które w znaczący sposób odróżniają od siebie badania spożycia substancji psychoaktywnych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych.
Wyniki. Przeanalizowanie wielu czynników, które różnią badania, pozwoliło stwierdzić, iż tworzenie praktycznych dyrektyw na podstawie dostępnych danych może być obarczone błędem, wynikającym ze znacznych różnic między nimi. Dostępność informacji o sposobach zbierania oraz analizie danych, wybór populacji standardowej, ważenie danych oraz uwarunkowania prawne czy kulturowe skutecznie uniemożliwiają obiektywne porównywanie ich ze sobą.
Wnioski. W Polsce przy rozliczaniu środków wydatkowanych na prowadzone badania epidemiologiczne winien istnieć obowiązek zawierania szczegółowych informacji o metodzie prowadzonego badania i analizy jego wyników. Zwiększy to szansę na ukazanie rzeczywistych różnic w sytuacji narkotykowej pomiędzy Polską a innymi krajami.
DOI: 10.5604/20834543.1198718
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     USA [77 powiązanych rekordów]
     Polska [120 powiązanych rekordów]
     substancje psychoaktywne [11 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kistowski,
Diagnozowanie sozologiczne jako instrument wspomag...
Od ponad dekady w Polsce spada realna ranga problematyki ochrony środowiska w polityce rozwoju państwa. Jednym z przejawów tego procesu jest obniżenie jakości dokumentów polityki ekologicznej. W sytuacji wzrostu ilości i ogromnego rozproszenia...
STRESZCZENIE
K Zuba,
Polski eurosceptycyzm w kontekście dylematów teo...
...
STRESZCZENIE
E Ziemba, T Papaj,
Czynniki sukcesu e-government – perspektywa Pols...
Artykuł przedstawia wyniki badań1 nad krytycznymi czynnikami sukcesu (CSFs) elektronicznej administracji publicznej (e-government). Celem wieloetapowych badań było zidentyfikowanie CSFs dla e-government w przekroju Polski i poszczególnych wojew...
STRESZCZENIE