Czynniki zakaźne w procesie nowotworzenia

Marek Fol 1, Estera Jachowicz 1
1 - Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki
MONZ
2016; 22 (1): 7-14
ICID: 1198717
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Etiologia wielu chorób nowotworowych pozostaje obszarem nadal niezbyt dobrze poznanym. Szacuje się, że około 20% nowotworów można powiązać z obecnością czynnika zakaźnego, w szczególności wirusów, chociaż nie tylko. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat czynników zakaźnych jako inicjatorów procesu nowotworzenia.
Skrócony opis stanu wiedzy. Dotychczas udowodniono wpływ m.in. HPV, HBV, HCV, EBV, Helicobacter pylori i Opisthorchis viverrini na złośliwą transformację komórek. Udokumentowano właściwości onkogenne poszczególnych białek wirusowych. Istotną rolę w kancerogenezie związanej z obecnością HPV mają białka E6 i E7, które rozregulowują cykl komórkowy. Infekcja HBV indukuje powstawanie onkogennego wirusowego białka X, które ma właściwości transaktywacyjne. Na indukowanie złośliwej transformacji komórek mają prawdopodobnie wpływ: białko rdzeniowe i białko p70 wirusa HCV. Za onkogenne zostały uznane też proteiny wirusa EBV – EBNA-2 i LMP-1. Istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów u osób chorych na AIDS, gdyż wirus HIV upośledza odpowiedź immunologiczną, atakując limfocyty T o fenotypie CD4+. Oprócz infekcji wirusowych z kancerogenezą łączy się zakażenia bakteryjne i zarażenia pasożytami. Udowodniono, że długotrwała infekcja Helicobacter pylori i Chlamydia spp. może prowadzić do procesu nowotworowego. Obecność przywry Opisthorchis viverrini i wytwarzanych przez nią metabolitów łączone są z rakiem przewodów żółciowych.
Podsumowanie. Wirusy, ale również niektóre drobnoustroje bakteryjne, a nawet pasożyty uważane są za czynnik ryzyka w rozwoju określonych nowotworów. Szczególne niebezpieczeństwo w tym kontekście stwarza przewlekła postać zakażenia czynnikiem infekcyjnym.
DOI: 10.5604/20834543.1198717
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pasożyty [2 powiązanych rekordów]
     bakterie [20 powiązanych rekordów]
     czynniki zakaźne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

R Górny, A Ławniczek-Wałczyk,
Włókna jako nośniki cząstek mikrobiologicznych...
Wstęp: Celem badania była ocena możliwości transportu cząstek biologicznych przez naturalne, syntetyczne i sztuczne włókna. Materiał i metody: Równoczesne pobieranie próbek pyłu osiadłego i aerozolu włóknistego przeprowadzono w 3 zakła...
STRESZCZENIE
M Janczarek, T Bachanek,
The role of probiotics in prevention of oral disea...
The dynamic development of knowledge in the field of probiotics was commenced at the beginning of the 20th century. Since then, many ways of their possible usage in medicine have been established. In accordance with the WHO, probiotics are live micro...
STRESZCZENIE
L Stasiak-Różańska, S Błażejak,
Bakteryjne preparaty enzymatyczne w technologii ż...
W artykule omówiono wytwarzanie przez bakterie enzymów wewnątrz- oraz zewnątrzkomórkowych. Przedstawiono metody otrzymywania bakteryjnych preparatów enzymatycznych. Opisano powierzchniową oraz wgłębną metodę prowadzenia hodowli bakteryjnyc...
STRESZCZENIE