Problem nadrozpoznawalności w kontekście dostępu do nowych technologii medycznych

Anna Zagaja 1, Jakub Pawlikowski 1
1 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (1): 1-6
ICID: 1198716
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój nowych technologii diagnostycznych w medycynie prowadzi do ich szerokiego wykorzystywania w praktyce medycznej i w badaniach przesiewowych, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych. Badania te w swoich założeniach mają wykrywać stany chorobowe na wczesnym etapie rozwoju, umożliwiać podjęcie wczesnego leczenia i przyczyniać się do obniżenia śmiertelności powodowanej chorobami. Pojawiają się jednak doniesienia, wskazujące na rosnące zjawisko nadrozpoznawalności oraz zbędnego leczenia.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zjawiska nadrozpoznawalności, wyodrębnienie omawianego problemu od podobnych zjawisk, wskazanie podstawowych obszarów jego występowania oraz konsekwencji.
Skrócony opis stanu wiedzy. Nadrozpoznawalność (ang. overdiagnosis) może prowadzić do zbędnego psychicznego, fizycznego oraz finansowego obciążenia pacjenta, a także do nieuzasadnionych wydatków finansowych ze strony państwa. Zjawisko nadrozpoznawalności najczęściej wiąże się z badaniami przesiewowymi w kierunku chorób nowotworowych (np. prostaty, sutka, płuc), ale występuje również w medycynie klinicznej oraz na rynku leków wydawanych bez recepty. Pojedyncze doniesienia wskazują, że w przypadku niektórych diagnoz (np. nowotwór prostaty) nadrozpoznawalność może sięgać nawet 40–60% przypadków i niekiedy pociąga za sobą dalsze zbędne leczenie.
Podsumowanie. Przy wprowadzaniu nowych technologii medycznych i planowaniu badań przesiewowych należy uwzględniać ryzyko nadrozpoznawalności oraz podjąć działania zmierzające do jej ograniczenia.
DOI: 10.5604/20834543.1198716
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     choroby nowotworowe [11 powiązanych rekordów]
     badania przesiewowe [43 powiązanych rekordów]
     zbędne leczenie [0 powiązanych rekordów]
     nadrozpoznawalność [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Styczyński, K Czyżewski,
Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych w...
Wstęp. Gronkowce są jednym z najczęstszych patogenów wpływających na powikłania u pacjentów poddawanych chemioterapii. Cel pracy. Ocena występowania zakażeń gronkowcowych u pacjentów onkologicznych leczonych w oddziałach hematoonkologii...
STRESZCZENIE
I Homa-Mlak, A Majdan,
Metastatic potential of NET in neoplastic disease...
In response to various stimuli, neutrophils and eosinophils can release neutrophil extracellular traps (NET) consisting of proteolytic enzymes, DNA and other components of the cell nucleus. The NETosis process has been characterized as a mechanism of...
STRESZCZENIE
E Mojs, W Bartkowska,
Psychometric properties of the Polish version of t...
ObjectivesDepressive disorders, which remain one of the most common and recurrent mood disorders worldwide, presently affect up to 15% of the population under age 25. Adolescent depression is related to a number of adverse phenomena such as scholasti...
STRESZCZENIE