Motywy wyboru kierunku studiów medycznych w województwie podlaskim

Ałła Aleksiejczuk 1
1 - 1. Instytut Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2. Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
MONZ
2015; 21 (4): 428-434
ICID: 1186918
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Istotne znaczenie mają motywy, którymi kierują się studenci przy wyborze kierunku studiów medycznych, ponieważ mogą one wpływać na potrzeby i głód wiedzy oraz związaną z nimi jakość i efekty kształcenia.
Celem niniejszej pracy było zapoznanie się z motywacją podjęcia określonego kierunku studiów medycznych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 363 studentów pierwszego i drugiego roku dwóch państwowych uczelni wyższych, studiujących na kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka i kosmetologia. Badanie przeprowadzono w roku akademickim 2013/2014 z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Najczęściej wskazywaną przez studentów motywacją wyboru kierunku studiów było zainteresowanie zawodem. Studenci pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i dietetyki bardzo często wskazywali jako powód wyboru kierunku chęć niesienia pomocy zdrowotnej ludziom. 56,3% studentek kosmetologii podało jako motyw wyboru kierunku chęć ładnego i młodego własnego wyglądu. Studenci pielęgniarstwa przy wyborze kierunku studiów brali pod uwagę większą możliwość znalezienia pracy w kraju (54,8% respondentów) i za granicą (45,2% respondentów). Studenci kosmetologii i dietetyki przy wyborze kierunku studiów kierowali się możliwością otworzenia własnego zakładu pracy – stosownie 51,7% i 40,8%.
Wnioski. 1. Motywacja prospołeczna przy wyborze zawodu pielęgniarki, fizjoterapeuty i dietetyka powinna przyczynić się do chęci posiadania szerokiej wiedzy akademickiej i skutkować wysokimi efektami nauczania. 2. Altruistyczne podejście przy wyborze kierunku studiów, prezentowane przez studentów ratownictwa medycznego, oraz korzyści własne, którymi kierowały się studentki kierunku kosmetologia, mogą powodować niskie efekty kształcenia.
DOI: 10.5604/20834543.1186918
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     moty­wa­cja [0 powiązanych rekordów]
     Students [1084 powiązanych rekordów]
     medycyna [11 powiązanych rekordów] 

Related articles

F Naz, H Murad,
Role of Universities in the Transformation of Stud...
 ...
STRESZCZENIE
M Bergier,
Physical activity of students from selected countr...
Purpose: The aim of the presented study was the comparison of physical activity of students from selected countries. The key of paper selection was to find various kinds of students groups from different countries and different cultures. The author ...
STRESZCZENIE
B Chaudhary, R Jain,
A Study of the College Self-Efficacy Inventory and...
The purpose of this study was to apply the College Self-Efficacy Inventory (CSEI) scale to measure the social and psychological factors on Indian students. The major research question of the study is to answer whether the CSEI scale fit the data. Ou...
STRESZCZENIE