Społeczne aspekty miejskiego zagospodarowania przestrzeni w kontekście zdrowia środowiskowego – od koncepcji miast ogrodów po współczesne ruchy społeczne

Karina Erenkfeit 1, Liwia Dudzińska 2, Maja Muszyńska-Graca 3, Agata Wypych-Ślusarska 4
1 - Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
2 - Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
3 - Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
4 - Zakład Epidemiologii, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
MONZ
2015; 21 (4): 414-421
ICID: 1186916
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Jednym z wdrożonych rozwiązań planistycznych, służących poprawie zdrowia mieszkańców miast, była idea miasta-ogrodu, opracowana pod koniec XIX wieku przez Brytyjczyka, Ebenezera Howarda. Obecnie, istotnym elementem w procesie dbałości o zdrowie populacji, są oprócz planowania urbanistycznego, również różnego rodzaju ruchy społeczne, oparte o społeczne i emocjonalne zaangażowanie. Głównym celem pracy jest przedstawienie nowych form ruchów społecznych, działających na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miast, powstałych jako konsekwencja współczesnych zmian społecznych.
Skrócony opis stanu wiedzy. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy jakości zdrowia społeczeństw miejskich przez ich członków, to niezwykle cenna wartość w coraz bardziej zurbanizowanej rzeczywistości społecznej. Przegląd współczesnych miejskich ruchów ekologicznych, opartych o nowe formy uspołecznienia jednostek, to pretekst do zastanowienia się, w jaki sposób polityka społeczna i zdrowotna może wykorzystać powstałe inicjatywy w szerszej skali i co można zrobić, żeby nie zaprzepaścić ich potencjału.
Podsumowanie. Organizacje i ruchy społeczne są obecnie ważnym elementem zdrowia środowiskowego, ponieważ angażują również społeczność lokalną wokół rozwiązania problemów środowiskowych. Analiza aktywności społecznej skupionej wokół elementów zdrowia środowiskowego może przyjąć formę mapy, co ułatwić może pobudzanie społeczności lokalnych do dalszych działań.
DOI: 10.5604/20834543.1186916
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mapowanie [1 powiązanych rekordów]
     zdrowie publiczne [45 powiązanych rekordów]
     koncepcja miast ogrodów [0 powiązanych rekordów]
     gospodarowanie przestrzenią miejską [0 powiązanych rekordów]
     ruchy społeczne [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Zalewska,
Ograniczenia wskaźników zdrowia publicznego moni...
Koncepcja zrównoważonego rozwoju sprowadza się do dążenia do harmonijnej poprawy wymiarów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Jednym z głównych aspektów wymiaru społecznego zrównoważonego rozwoju jest zdrowie publiczne. Na wst...
STRESZCZENIE
I Wrześniewska-Wal,
Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej...
Unia Europejska buduje swoją politykę rozwojową w oparciu o priorytety zdrowia publicznego, dostrzegając, że to zdrowie ludności kształtuje życie społeczne i ekonomiczne. Fundamentalne dla UE regulacje traktatowe w kwestiach dotyczących zd...
STRESZCZENIE
I Wrześniewska-Wal, A Augustynowicz,
Wybrane rozwiązania prawne w obszarze zdrowia pub...
Na całym świecie przed zdrowiem publicznym stoją nowe wyzwania. Aby rozwiązać związane z tym problemy, niektóre państwa stworzyły solidne podstawy prawne, uchwaliły strategie lub zreorganizowały swój system ochrony zdrowia. W artykule po...
STRESZCZENIE