Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane a stopień niesprawności ruchowej – doniesienie wstępne

Agnieszka Bejer 1, Justyna Ziemba 1
1 - Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
MONZ
2015; 21 (4): 402-407
ICID: 1186914
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych rozpoznawanych między 20. a 40. rokiem życia. Etiologia schorzenia nie została do tej pory całkowicie poznana. SM jest chorobą o licznych objawach klinicznych, które negatywnie wpływają na jakość życia chorych. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy jakością życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym a stopniem niesprawności ruchowej.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone podczas spotkania Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Grupę badaną stanowiło 40 osób, z czego 32 to kobiety (80%), a 8 to mężczyźni (20%). Jakość życia oceniono za pomocą kwestionariusza SF-36, a niesprawność ruchową za pomocą rozszerzonej skali Kurtzkego – EDSS.
Wyniki. Wśród wszystkich 8 kategorii kwestionariusza SF-36 ankietowani najsłabsze wyniki uzyskali w zakresie ogólnego stanu zdrowia, ograniczeń w pełnieniu ról z powodu zdrowia fizycznego oraz w zakresie witalności. W dziedzinie funkcjonowania fizycznego odnotowano różnicę istotną statystycznie pomiędzy grupą osób z nieznaczną niesprawnością ruchową (=37,1%) a grupą z dużą niesprawnością (=77,2%) (p=0,0204).
Wnioski. Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane jest gorsza w wymiarze fizycznym niż w wymiarze mentalnym. Jednocześnie, wraz z obniżaniem się sprawności ruchowej do poziomu 6,5 pkt wg EDSS (duża niesprawność ruchowa), jakość życia pogarsza się w obszarze funkcjonowania fizycznego.
DOI: 10.5604/20834543.1186914
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     niesprawność ruchowa [0 powiązanych rekordów]
     jakość życia [12 powiązanych rekordów]
     Multiple sclerosis/ Stwardnienie rozsiane [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Krzych, M Ziemba,
Jak fizjoterapeuci postrzegają zdrowie? – wynik...
Wstęp. Fizjoterapeuta powinien znać metody oceny stanu zdrowia, wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Celem pracy była ocena poglądów fizjoterapeutów na temat zdrowia oraz ...
STRESZCZENIE
I Markiewicz, J Heitzman,
Involuntary psychiatric holds - the structure of ...
ObjectivesThe aim of the study was to analyse the structure of involuntary psychiatric holds in Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, throughout the year. Our research interests included socio-demographic profiles of the patients, time of ...
STRESZCZENIE
K Krzeminski, M Buraczewska,
Effect of ultra-endurance exercise on left ventric...
The purpose of this study was to investigate the effect of ultra-endurance exercise on left ventricular (LV) performance and plasma concentration of interleukin (IL)-6, IL-10, IL-18 and tumour necrosis factor alpha (TNF-α) as well as to examine...
STRESZCZENIE