Kontrowersje związane z diagnozą i leczeniem boreliozy na świecie

Bożena Muraczyńska 1, Edyta Gałęziowska 2
1 - Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2 - Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ
2015; 21 (4): 372-377
ICID: 1186908
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Choroba z Lyme jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze na świecie i jedną z najbardziej kontrowersyjnych chorób w historii medycyny. Wywołują ją krętki z rodzaju Borrelia, ma przebieg fazowy, jest chorobą przewlekłą, wielonarządową.
Cel pracy. Celem pracy jest pokazanie odmiennych poglądów w sprawie kryteriów rozpoznawania i sposobów leczenia boreliozy, prezentowanych przez dwa amerykańskie towarzystwa naukowe, tj.: IDSA (Infectious Diseases Society of America) i ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society), oraz zwrócenie uwagi na problemy prawne jednego z nich.
Stan wiedzy. Towarzystwo naukowe IDSA ma znaczący wpływ na kształt opieki medycznej, którą uzyskują chorzy na boreliozę w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jest to wpływowe stowarzyszenie medyczne, a jego wytyczne stanowią podstawę podobnych zaleceń diagnostyki i leczenia boreliozy w całej Europie, w tym w Polsce. W opozycji do ich poglądów jest inna grupa lekarzy – ILADS. Praca pokazuje istniejący pomiędzy nimi spór. Jak stwierdza R.B. Stricker, A. Lautin i J.J. Burrascano, jedną z istotnych przyczyn kontrowersji dotyczących leczenia jest brak wiarygodnych testów, dzięki którym byłoby możliwe monitorowanie leczenia i określenie momentu wyleczenia oraz obecności koinfekcji, które mogą komplikować przebieg choroby. Należy zauważyć, że dominacja poglądów IDSA i znaczący ich wpływ na kształt opieki medycznej powoduje, że wydane przez nich wytyczne, dotyczące diagnozy i leczenia boreliozy, mogą zamykać możliwości leczenia pacjentom.
Podsumowanie. Towarzystwa medyczne mają obowiązek potwierdzić uzasadnione kontrowersje w metodach leczenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy spór dotyczy braku dostatecznych dowodów. Oznacza to, że różne punkty widzenia powinny być reprezentowane na panelach odpowiedzialnych za tworzenie wytycznych, a uzasadnione kontrowersje powinny być uznane i uwzględnione w tekście tych wytycznych.
DOI: 10.5604/20834543.1186908
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     IDSA [0 powiązanych rekordów]
     ILADS [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE