Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn w wieku 20–30 lat

Anna Kopiczko 1, Joanna Cieplińska 2, Anna Stecka 3
1 - Katedra Nauk Biomedycznych, Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
2 - Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
3 - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
MONZ
2015; 21 (4): 339-345
ICID: 1186902
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tematyką zaburzeń stanu odżywienia organizmu. Celem głównym pracy była ocena częstości występowania dwóch skrajnych stanów odżywienia organizmu: niedożywienia białkowo-energetycznego (niedoborowej masy ciała) oraz stanu przeżywienia – nadmiaru (nadwaga i otyłość) u młodych kobiet i mężczyzn. W celach szczegółowych uwzględniono ocenę składu tkankowego ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej.
Materiał i metody. Badaniami objęto łącznie 528 osób (373 kobiety i 155 mężczyzn) w wieku od 20. do 30. roku życia (22,2 ± 3,0 lat). Wykonano podstawowe pomiary antropometryczne: masy ciała (kg), wysokości ciała (cm), obwodów talii i bioder (cm). Na podstawie bezpośrednich pomiarów obliczono: wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index), wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej WHR (Waist to Hip Ratio) oraz WC (Waist), wskaźnik BAI, obliczono procentową zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz zastosowano metodę bioelektrycznej impedancji.
Wyniki. W zbadanej grupie zaobserwowano na podstawie wskaźnika BMI (łącznie u 28,4% zbadanych) występowanie skrajnych stanów odżywienia charakterystycznych dla wychudzenia organizmu, związanego z niedożywieniem białkowo-energetycznym, oraz stany świadczące o przeżywieniu, czyli otyłości, w tym również otyłości II i III stopnia. W toku analiz stwierdzono przeważający (83,3%) odsetek osób o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej. Odnotowano jednak wśród zbadanych kobiet i mężczyzn przypadki zbyt niskiej zawartości tłuszczu w ciele, jak również zawartości zbyt wysokiej, przekraczającej normę. Otyłość brzuszna (wisceralna) występowała u 40,7% do 48,7% zbadanych osób ogółem, w zależności od zastosowanego wskaźnika. Wśród kobiet za dominujący typ dystrybucji tkanki tłuszczowej (u 66,2%) uznano otłuszczenie pośladkowo-udowe (gynoidalne). Wśród mężczyzn dominował typ androidalny rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w ciele.
Natomiast na podstawie wyłącznie obwodu talii stwierdzono częstsze o 8,4% występowanie typu brzusznego wśród kobiet w porównaniu do zbadanych mężczyzn.
Wnioski. Zaburzenia stanu odżywienia w postaci niedożywienia oraz przeżywienia organizmu występują zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Warto rozważyć działania profilaktyczne w kierunku zapobiegania czynnikom warunkującym ten niekorzystny dla zdrowia stan organizmu.
DOI: 10.5604/20834543.1186902
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dystrybucja tkanki tłuszczowej [1 powiązanych rekordów]
     bioelektryczna impedancja [2 powiązanych rekordów]
     niedoborowa masa ciała [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE