Problemy i bariery w procesie kształcenia zawodowego lekarzy – badanie własne

Dagmara Krzewińska 1, Dominik Olejniczak 1, Joanna Skonieczna 1
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2015; 21 (3): 332-337
ICID: 1165363
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Niezbędnym elementem zawodowego rozwoju lekarzy jest zdobywanie i stałe uzupełnianie wiedzy. Zawodowym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest zapewnienie pacjentom opieki opartej o aktualną wiedzę naukową. Lekarze narażeni są na różnego typu problemy i bariery wpływające na tempo i skuteczność ich rozwoju w procesie doskonalenia zawodowego. Do najczęstszych zalicza się bariery finansowe, czasowe oraz wypalenie zawodowe. W dobie coraz wyższych oczekiwań, przyrostu ilości informacji, przyspieszonego tempa zmian i rosnącej złożoności wiedzy, wspieranie kształcenia ustawicznego lekarzy jest niezbędne.
Cel badań. Sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu doskonalenia zawodowego wśród lekarzy.
Materiał i metoda. W badaniu własnym wzięło udział 150 respondentów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego; został użyty autorski kwestionariusz ankiety zawierający 9 zamkniętych pytań.
Wyniki. Najczęściej wybieranymi formami doskonalenia wśród badanej grupy były szkolenia, konferencje i sympozja oraz prenumerata czasopism. Większość badanych osób kilka razy w roku bierze udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez placówki medyczne/firmy farmaceutyczne.
Wnioski. Lekarze należą do grupy zawodowej, która stale powinna aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę. Funkcjonujący w Polsce system doskonalenia zawodowego często nie spełnia ich oczekiwań. Założenia systemu określane są jako prawidłowe, natomiast niedomaga ich realizacja. W wyniku tego lekarze nie mają możliwości prowadzenia doskonalenia w takiej formie, jaka byłaby dla nich najefektywniejsza i najwygodniejsza.
DOI: 10.5604/20834543.1165363
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     doskonalenie zawodowe [6 powiązanych rekordów]
     Lekarze [11 powiązanych rekordów]
     edukacja [142 powiązanych rekordów] 

Related articles

H Bejger,
Potrzeby w zakresie edukacji seksualnej dzieci z r...
Treść artykułu poświęcona jest wychowaniu seksualnemu i potrzebom w tym zakresie wynikającym z trudności w realizacji opiekuńczo-wychowawczej funkcji współczesnej rodziny. Rodziny, w których występują uzależnienia, agresja, przemoc, nie...
STRESZCZENIE
C Beker,
PERSPEKTYWY ROZWOJU LEŚNYCH KOMPLEKSÓW PROMOCYJN...
Leśne kompleksy promocyjne (LKP) zajmują obszar stanowiący około 17 % całkowitej powierzchni Lasów Państwowych (LP). Tworzenie kolejnych LKP potwierdza sprawdzalność przyjętej koncepcji pilotażowych obszarów wdrażania proekologicznej pol...
STRESZCZENIE
A Wałęga,
„Szkoła” źródłem w badaniach historyczno-p...
Artykuł stanowi próbę ukazania znaczenia czasopisma pedagogicznego „Szkoła” w badaniach nad dziejami polskich placówek edukacyjnych drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Czasopiśmiennictwo jako źródło do dziejów oświaty i wychowa...
STRESZCZENIE