Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków – wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w polskich i australijskich oddziałach intensywnej terapii noworodków

Anna Rozensztrauch 1, Anna Stodolak 1, Robert Śmigiel 1
1 - Zakład Pediatrii Społecznej, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
MONZ
2015; 21 (3): 303-306
ICID: 1165357
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Noworodki, u których rozpoznano przetrwałe nadciśnienie płucne (PPHN), są jednymi z „najtrudniejszych” pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Neonatologicznej (OITN). Pomimo ogromnego rozwoju, jaki dokonał się w neonatologii, umieralność wśród noworodków z PPHN jest nadal wysoka, a przebieg procesu leczenia niewydolności oddechowej – dużo bardziej skomplikowany niż dawniej. Zrozumienie istoty choroby oraz znaczenia prawidłowej pielęgnacji istotnie wpływa na proces leczenia. Cel pracy. Celem niniejszej publikacji jest omówienie standardów postępowania pielęgniarskiego wobec noworodków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym. Praca przedstawia aspekty opieki nad dzieckiem z PPHN w polskich i australijskich oddziałach neonatologicznych. Skrócony opis stanu wiedzy. Noworodek z zespołem nadciśnienia płucnego wymaga profesjonalizmu i doświadczenia, zarówno zespołu lekarskiego, jak i pielęgniarskiego. Ponadto podkreśla się znaczenie w procesie zdrowienia rozważnej i profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. Ocena stanu ogólnego w połączeniu z historią choroby, objawami klinicznymi, poziomem saturacji i gazometrią pomaga właściwie ocenić stan dziecka. Umiejętność rozpoznawania niepokojących objawów ze strony układu oddechowego jest istotna w celu oceny skuteczności prowadzonej wentylacji.
Podsumowanie. Zasada minimal handling w opiece nad noworodkiem z PPHN ma znaczenie priorytetowe. Nadgorliwa pielęgnacja nie wpływa na przyśpieszenie procesu zdrowienia noworodka. Bardzo istotne jest utrzymywanie zorganizowanej oraz skoordynowanej opieki. Noworodek z PPHN powinien mieć zapewniony spokój. Ciągłe monitorowanie parametrów życiowych, ciśnienia tętniczego oraz poziomu saturacji zmniejsza potrzebę manipulacji, zapewniając noworodkowi spokój i bezpieczeństwo.
DOI: 10.5604/20834543.1165357
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pielęgnowanie [4 powiązanych rekordów]
     przetrwałe nadciśnienie płucne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE