Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych

Anna Kużel 1, Elżbieta Krajewska-Kułak 2, Joanna Śmigielska-Kuzia 3
1 - Oddział Neurologii w SPP ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy
2 - Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
MONZ
2015; 21 (3): 295-302
ICID: 1165356
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Obecnie z depresją walczy około 450 milionów ludzi na całym świecie.
Cel pracy. Ocena percepcji depresji przez nauczycieli i pielęgniarki.
Materiał i metody. Badaniem objęto po 100 pielęgniarek i 100 nauczycieli. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy złożony z 38 pytań.
Wyniki. Zdaniem 93,5% ogółu badanych, na depresję można zachorować w każdym wieku, według 83% zachorowalność wzrasta, 77% uznało, że jest to poważna choroba, 78% stwierdziło, iż depresja jest wyleczalna, 61,5% było zdania, iż zawód może oddziaływać na zachorowalność na depresję, 58,5% wskazało, że to choroba wstydliwa. Za grupy najbardziej narażone na depresję uznano osoby związane z edukacją (59,3%) i pracowników ochrony zdrowia (52%). 76,8% badanych zadeklarowało pozytywny stosunek do chorego na depresję. W opinii 77% badanych depresji towarzyszą nowotwory. O tym, że istnieją specjalne skale służące do pomiaru poziomu depresji wiedziało 51% osób. 73% oceniło swój poziom wiedzy jako średni. 83,5% badanych uważało, że wiedza na temat depresji jest przydatna Wiedzę na temat depresji czerpali głównie z mediów (66,5%) i Internetu (60,5%). Swoją wiedzę chciałoby poszerzyć 61% badanych, ale tylko 21,5% badanych sprecyzowało zakres powyższego. 87% w roli edukatora z zakresu depresji widziało psychologa.
Wnioski. W opinii większości badanych depresja jest problemem zdrowotnym polskiego społeczeństwa, a zachorowalność na depresję w Polsce w ostatnich latach wzrasta. Zdecydowanie większą wiedzę z zakresu depresji posiadały pielęgniarki niż nauczyciele. Stwierdzono istotne statystycznie zależności pomiędzy wykonywanym zawodem a wiedzą na temat depresji Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy przebytą depresją a stosunkiem do osoby chorej na depresję.
DOI: 10.5604/20834543.1165356
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     depresja [198 powiązanych rekordów]
     nauczyciele [26 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Borowiec, M Król-Zielińska,
Praktyki pedagogiczne w wychowaniu fizycznym – d...
...
STRESZCZENIE
A Antosik-Wójcińska,  Święcicki,
The use of DBS stimulation in mental disorders - o...
Enlarging the knowledge on the biological background of mental disorder is the cause of the growth of interest in cooperation between psychiatrists and neurosurgeons. The experience gained over the last 20 years in research on the use of neuromodulat...
STRESZCZENIE
E Szczygieł, K Łopatka,
Body posture and selected stabilometric parameters...
Introduction: A vertical posture distinguishes humans from other living beings. It also determines the specific conditions for movement. The element which connects body posture and movement is stability. It is based on the static and dynamic balancin...
STRESZCZENIE