ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PRZYKŁAD ICH INTEGRACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Elżbieta Kamusińska 1, Teresa Stawińska 2
1 - Z Instytutu Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
2 - Z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2009; 15 (2): 325-336
ICID: 1161577
Article type: Original article
 
 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy poczucia niepełnosprawności, zakresu samodzielności oraz wybranych obszarów życia osób niepełnosprawnych, tj. funkcjonowania w rodzinie, aktywności zawodowej i społecznej, jako przykład ich integracji ze społeczeństwem.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     osoba niepełnosprawna [16 powiązanych rekordów]
     integracja społeczna [3 powiązanych rekordów]
     aktywność społeczna [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Ruka,
Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnośc...
Artykuł przybliża proces umacniania się rehabilitacji dzięki m.in. wysiłkom organizacji społecznych oraz administracji państwowej, które przyczyniły się do licznych przeobrażeń, takich jak zmiana stosunku społeczeństwa i polityki państ...
STRESZCZENIE
M Rymsza,
Społeczność lokalna jako współtwórca (koprod...
W artykule pojawiają się pytania o katalog wartości obywatelskich oraz o sposób ich internalizacji – przyjmowania przez obywateli i uznawania za własne. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na oba te pytania. Przywołuje starożytną koncepcję ...
STRESZCZENIE
R Kołodziejczyk,
Czynniki determinujące sytuację społeczną mło...
Kobiety z uszkodzonym słuchem, aby rozpocząć aktywność zawodową oraz ułożyć sobie życie osobiste, muszą skonfrontować się z wieloma stereotypami funkcjonującymi w środowisku słyszących i niesłyszących na temat osób z tym rodzajem...
STRESZCZENIE