Wpływ palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia i zachowania żywieniowe. Badania wstępne

Maria Śmiechowska 1
1 - Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Gdański Uniwersytet Medyczny
MONZ
2015; 21 (1): 107-111
ICID: 1142369
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych współczesnych zagrożeń zdrowia człowieka, określanych również jako zagrożenia cywilizacyjne. Wiele publikacji poświęcono rozwojowi chorób wywołanych paleniem tytoniu. Natomiast stosunkowo niewiele prac dotyczy wpływu palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia i zachowania żywieniowe.
Cel. Głównym celem badań było poznanie sposobu żywienia i zachowań żywieniowych osób palących, w odniesieniu do osób niepalących. Celem dodatkowym było rozpoznanie, jak bardzo rozpowszechnione jest palenie tytoniu wśród osób zatrudnionych w szkolnictwie.
Materiał i metoda. W badaniu sposobu żywienia i zachowań żywieniowych zastosowano metodę jakościową, wykorzystując autorski kwestionariusz ankietowy. Badania przeprowadzono w jednej z palcówek oświatowych w województwie pomorskim, w której było zatrudnionych 50 nauczycieli i pracowników administracyjnych.
Wyniki. Badania wykazały, że palenie tytoniu wywiera wpływ na wybór sposobu żywienia i zachowania żywieniowe. W badanej populacji osoby palące rzadziej spożywały śniadania, a częściej kolacje aniżeli osoby niepalące. Aż 64% palących deklarowało spożycie słodyczy, a 86% spośród nich spożywało rzadziej niż raz w tygodniu warzywa i owoce. 71% palaczy nie piło mleka. W badanej grupie respondentów palący deklarują wyższe spożycie tłuszczów jadalnych, kawy i alkoholu aniżeli osoby niepalące.
Wnioski. Otrzymane wyniki wskazują na związek palenia papierosów (wśród nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty) z zachowaniami żywieniowymi, jednak wymaga to kontynuowania badań.

DOI: 10.5604/20834543.1142369
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zachowania żywieniowe [12 powiązanych rekordów]
     palenie tytoniu [41 powiązanych rekordów] 

Related articles

  Swora-Cynar, M  Dymkowska-Malesa,
EVALUATION OF THE NUTRITION AND SUPPLEMENTATION HA...
Background. Sport effects depend on many factors affecting each other. One of the aspects more and more affecting the obtained scores is a proper diet. In the paper the effects of the nutrition and supplementation on the health of the people w...
STRESZCZENIE
M Gacek,
DIETARY BEHAVIORS OF WINTER SPORT ATHLETES...
Background. Winter sport athletes are exposed to difficult environmental conditions, which additionally increases their nutritional needs. To analyze the diet of elite winter sport athletes depending on their sex and the type of practiced disc...
STRESZCZENIE
M Binkowska - Bury, I Sałacińska,
Tobacco smoking among first year students of Rzesz...
Introduction. Addiction to tobacco products is a serious global problem. It is also a main risk factor of cardiovascular diseases, cancer, or respiratory diseases. Studies conducted by the WHO show that 6 million people worldwide die due to t...
STRESZCZENIE