Palenie tytoniu wśród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

Monika Binkowska - Bury 1, Izabela Magdalena Sałacińska 1, Paweł Więch 1, Paweł Januszewicz 2
1 - Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2 - Narodowy Instytut Leków w Warszawie
MONZ
2015; 21 (1): 101-106
ICID: 1142368
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Uzależnienie od wyrobów tytoniowych jest poważnym problemem w skali globalnej. Jest również głównym czynnikiem ryzyka w zakresie chorób układu krążenia, nowotworów czy chorób układu oddechowego. Z badań przeprowadzonych przez WHO wynika, że na świecie z powodu chorób odtytoniowych umiera 6 mln osób, zaś w 2030 liczba ta przekroczy 8 mln. W Polsce pali papierosy 31% obywateli. Niepokoi fakt, iż po produkty tytoniowe coraz częściej sięga nie tylko młodzież szkół średnich, ale również młodzież gimnazjalna oraz ze szkół podstawowych. Zasadne wydaje się zatem poznanie zachowań ryzykownych wśród młodzieży akademickiej w zakresie używania produktów tytoniowych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród studentów pierwszego roku uczelni rzeszowskich.
Materiał i metoda. Badaniami objęto ogółem 924 studentów pierwszego roku Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej, studiujących na kierunkach: medycznym, humanistycznym i ścisłym. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W opracowaniu statystycznym wykorzystano test niezależności chi-kwadrat.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ponad połowa badanej młodzieży akademickiej (67,4%) nie paliła papierosów (kierunek medyczny 71,6%, kierunek ścisły 67,7%, kierunek humanistyczny 66,0%). Okazjonalne palenie deklarowało 14,9% ankietowanych, codzienne 11,9%, kilka razy w tygodniu 3,6% respondentów. Ankietowani studenci za najczęstszą przyczynę palenia produktów tytoniowych podawali spotkania towarzyskie (15,4%) oraz uczucie przyjemności (8,0%). Większość respondentów (84,1%) uważała, iż palenie tytoniu powoduje choroby, zaś palenie w obecności innych osób jest bardzo szkodliwe (79,8%). Badani studenci (78,5%) uznali, iż zakaz palenia w miejscach publicznych jest słuszny.
Wnioski. Niniejsza praca ukazała, iż palenie produktów tytoniowych staje się coraz mniej atrakcyjne w kręgach studenckich. Ankietowana młodzież pali papierosy najczęściej podczas spotkań towarzyskich, pomimo twierdzenia, że palenie w obecności innych osób jest bardzo szkodliwe.

DOI: 10.5604/20834543.1142368
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     kierunek studiów [1 powiązanych rekordów]
     palenie tytoniu [41 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Dawood Al Sudan, K Budzyńska,
Obraz ciała a aktywność fizyczna uczniów i stu...
...
STRESZCZENIE
J Kościuczuk, E Krajewska-Kułak,
Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i die...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to jedna z potrzeb człowieka zasadniczo wpływających na zachowanie i umacnianie zdrowia. Cel. Ocena aktywności fizycznej studentów fizjoterapii i dietetyki. Materiał i metody. W ba...
STRESZCZENIE
A Kędra, A Kolwicz-Gańko,
Low Back Pain and Everyday Functioning of Students...
Introduction. The aim of the study was to determine the frequency of low back pain episodes (over a period of 12 months) and everyday functioning of students suffering from it. Material and methods. The study enrolled 1321 students of ...
STRESZCZENIE