Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka

Ewa Gubiec 1, Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz 1, Paweł Rasmus 1, Tomasz Sobów 1
1 - Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2015; 21 (1): 95-100
ICID: 1142367
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel. Ortoreksja jest definiowana jako nadmierne zaabsorbowanie tematyką jedzenia, przygotowywanie posiłków według ściśle określonych zasad, podporządkowanie swojego życia restrykcyjnej diecie. Celem badania była ocena zagrożenia ortoreksją wśród studentów kierunku dietetyka, ocena związku pomiędzy realizowanymi studiami a tendencjami do prezentowania zachowań ortorektycznych. Kolejnym celem była próba znalezienia czynników predysponujących do występowania tego zaburzenia w grupie przyszłych dietetyków.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 155 studentów kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do badania zastosowano ankietę personalną oraz dwa kwestionariusze, które posłużyły do diagnozy ortoreksji: test autorstwa Stevena Bratmana (BOT) oraz test ORTO-15.
Wyniki. Co trzecia osoba badana spełniała kryteria diagnostyczne ortoreksji. 39% znalazło się w grupie podwyższonego ryzyka, a 28% badanych nie zgłaszało żadnych symptomów charakterystycznych dla ortoreksji. Analiza danych uzyskanych kwestionariuszem BOT wskazuje na najsilniejszy spadek tendencji to zachowań ortorektycznych między I a II rokiem studiów licencjackich. Test ORTO-15 natomiast wskazuje na podobny spadek, ale między I a II rokiem studiów uzupełniających magisterskich.
Wnioski. Problem występowania ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka należy uznać za znaczny w porównaniu z podobnymi grupami z innych krajów. Studenci dietetyki płci męskiej charakteryzują się mniejszymi tendencjami ortorektycznymi niż kobiety. Duże zróżnicowanie wyników uzyskanych dwoma różnymi kwestionariuszami sugeruje konieczność przeprowadzenia dokładniejszych badań nad ich trafnością i rzetelnością.

DOI: 10.5604/20834543.1142367
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studenci dietetyki [0 powiązanych rekordów]
     ortoreksja [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Rasmus, G Mańko,
THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AFTER MILD AND MOD...
Background: The aim of the study was to evaluate the quality of life of children after mild and moderate traumatic brain injury (TBI) and an analysis of the specific assessment of individual areas of functioning in these children’s perception. This...
STRESZCZENIE
A Rasmus, L Ścisło,
DISTURBANCE IN EPISODIC MEMORY IN PATIENTS WITH IN...
Background: Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) belong to a group of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). The most common symptoms are chronic diarrhoea, weakness, loss of weight, and chronic gastralgia (belly-aches). Beside somatic symp...
STRESZCZENIE
M Wrzesińska, M Łapińska,
Are dental technicians at risk of burnout?...
Aim of the study. To present the problem of burnout syndrome in a group of dental technicians analysed in the context of the following factors: emotional exhaustion, depersonalization and reduced sense of personal accomplishment, taking into account ...
STRESZCZENIE