Aspekt behawioralny postawy młodzieży kończącej szkoły średnie wobec genetycznych modyfikacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)

Anna Jurkiewicz 1
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2015; 21 (1): 88-94
ICID: 1142366
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Na postawę składa się określone zachowanie uwarunkowane z jednej strony wiedzą o danym zjawisku, a z drugiej strony indywidualnym stosunkiem emocjonalnym.
Cel. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony jedynie aspekt behawioralny postawy młodzieży wobec genetycznych modyfikacji organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie. Pozostałe aspekty tej postawy – wiedza, emocje – zostały omówione w innych opracowaniach [1, 2].
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone na próbie 500 uczniów kończących szkoły średnie z terenu województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Zgromadzony materiał został poddany analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu SPSS. Badanie związku przeprowadzono w oparciu o zastosowanie testu Chi 2, przyjmując poziom istotności p<0,05.
Wyniki. Respondenci są przeciwni uprawie roślin/hodowli zwierząt GM we własnym gospodarstwie. W przypadku hodowli zwierząt we własnym gospodarstwie, respondenci są przeciwni karmieniu zwierząt hodowlanych paszą pochodzącą z roślin GM. Zdaniem respondentów, nie istnieją wyniki rzetelnych badań na temat skutków zdrowotnych spożywania GMF. Respondenci nie mają zaufania do żywności wyprodukowanej na bazie GMO. Respondenci przywiązują coraz większą wagę do zdrowego odżywiania się. Jako konsumenci żywności respondenci są skłonni zapłacić więcej za produkty spożywcze wolne od GM.
Wnioski. Analiza materiału badawczego wykazała dosyć sceptyczne nastawienie młodzieży do genetycznych modyfikacji i żywności modyfikowanej genetycznie.

DOI: 10.5604/20834543.1142366
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     genetycznie modyfikowany organizm [0 powiązanych rekordów]
     postawa, zachowania [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Jurkiewicz, E Hassmann-Poznańska ,
Lyophilized Cyclamen europaeum tuber extract in th...
Nasal and sinus mucositis is a significant health problem associated with significant organizational and financial burden for the health care system. In recent years, several important guidelines and positions of expert groups and scientific associat...
STRESZCZENIE
M Kołpa, A Grochowska,
Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjent...
Wstęp. Alkohol etylowy uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników ryzyka prowadzących do powstawania urazów czaszkowo-mózgowych. Wśród pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dużą grupę stanowią ...
STRESZCZENIE
D Jurkiewicz, M Rogowski,
Evaluation of fully biodegradable nasal packings i...
The aim: This work was to compare an innovative solution, i.e. a fully biodegradable nasal packing Nasopore®, with a traditional one, in the aftercare of patients subjected to functional endoscopic sinus surgery. Material and method: Prospective, b...
STRESZCZENIE