Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny na zakażenie krętkami z rodzaju Leptospira, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popowodziowych

Jacek Dutkiewicz 1, Angelina Wójcik-Fatla 1, Violetta Zając 1, Bernard Wasiński 2, Józef Piotr Knap 3, Jacek Sroka 4, Ewa Cisak 1, Anna Sawczyn 5
1 - Zakład Chorób Odzwierzęcych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
3 - Katedra i Zakład Epidemiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4 - Zakład Chorób Odzwierzęcych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
5 - Zakład Chorób Odzwierzęcych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2015; 21 (1): 65-70
ICID: 1142362
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i tajfuny.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie sytuacji epidemiologicznej leptospirozy na Lubelszczyźnie (wschodnia Polska), z uwzględnieniem wpływu powodzi Wisły, poprzez badania populacji ludzkiej i różnych elementów środowiska na obecność Leptospira w dwóch rejonach: rejonie „A” nawiedzanym przez powodzie i rejonie „B” nienawiedzanym przez powodzie.
Materiał i metody. W rejonach „A” i „B” przebadano surowice, odpowiednio 100 i 98 mieszkańców, surowice 32 i 41 świń oraz surowice 41 i 40 krów – na obecność przeciwciał anty- Leptospira, wykorzystując test aglutynacji mikroskopowej (MAT). We wskazanych rejonach przebadano również, odpowiednio 40 i 64 próbki wody, 40 i 68 próbek gleby, próbki organów 30 i 30 drobnych ssaków należących do 5 i 6 gatunków, a także 540 i 296 kleszczy Ixodes ricinus – na obecność DNA Leptospira; badanie przeprowadzono testem nested-PCR.
Wyniki. Obecność przeciwciał anty-Leptospira stwierdzono u 3% mieszkańców rejonu „A” i u 9,2% mieszkańców rejonu „B”; różnica ta nie była statystycznie znamienna. Częstość występowania przeciwciał anty-Leptospira była większa u świń i krów z rejonu „A” w porównaniu z rejonem „B” (odpowiednio 34,4% wobec 4,9%, i 26,8% wobec 15,0%), a w przypadku świń różnica okazała się znamienna (P=0,0015). Także miana dodatnich reakcji były wyższe w rejonie „A” w porównaniu z „B”, a w przypadku krów różnica okazała się znamienna (P=0,0128). Obecność DNA Leptospira spp. stwierdzono u 20% drobnych ssaków z rejonu „A” i u 30% z rejonu „B”; różnica ta nie była znamienna, chociaż częstość dodatnich wyników była w obu przypadkach wysoka w porównaniu z danymi z piśmiennictwa. Przeważającą część wyników dodatnich uzyskano u myszy polnych (Apodemus agrarius). Obecność DNA Leptospira spp. wykryto u 15,6% kleszczy I. ricinus z rejonu „A” w porównaniu z 1,4% w rejonie „B”, a różnica ta okazała się wysoce znamienna (P<0,0001). DNA Leptospira spp. zawierało 5% próbek wody z rejonu „A”, podczas gdy wszystkie próbki wody z rejonu „B” oraz wszystkie próbki gleby z rejonów „A” i „B” były ujemne.
Wnioski. • Zakażenia krętkami Leptospira występujące u ludności wiejskiej zamieszkującej tereny Lubelszczyzny nawiedzane przez powodzie Wisły nie są częstsze w porównaniu z ludnością zamieszkującą inne części regionu nienawiedzane przez powodzie. • Potencjalnym źródłem zakażeń leptospirami na terenach nawiedzanych przez powodzie są zwierzęta: kleszcze Ixodes ricinus, zwierzęta hodowlane (świnie, krowy) i myszy polne (Apodemus agrarius). • Wykrycie DNA Leptospira spp. w 5% próbek wody z terenów popowodziowych, przy braku pozytywnych wyników z terenu kontrolnego, wydaje się potwierdzać możliwą rolę wody w szerzeniu leptospirozy • Gleba nie stanowi istotnego zagrożenia na terenach nawiedzanych przez powodzie.

DOI: 10.5604/20834543.1142362
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     gleba [16 powiązanych rekordów]
     woda [17 powiązanych rekordów]
     kleszcze [9 powiązanych rekordów]
     drobne ssaki [1 powiązanych rekordów]
     krowy [10 powiązanych rekordów]
     świnie [10 powiązanych rekordów]
     populacja wiejska [3 powiązanych rekordów]
     epidemiologia [203 powiązanych rekordów]
     powodzie [0 powiązanych rekordów]
     leptospiroza [0 powiązanych rekordów]
     Leptospira [19 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Mitkowski,
 MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW U SPORTOWCÓW...
 Migotanie przedsionków jest najczęstszą utrwaloną arytmią w populacji ogólnej. W standardowym ekg jej formy napadowe są bardzo trudne do zarejestrowania u sportowców (0,02%). Mimo że nadkomorowe zaburzenia rytmu występują u sportowc...
STRESZCZENIE
J Barłowska, Z Litwińczuk,
Wpływ sezonu na skład chemiczny i profil kwasów...
W pracy analizowano podstawowy skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka krowiego i koziego, wyprodukowanego w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych Polski południowo-wschodniej. Oceniono 54 próbki mleka krowiego, w t...
STRESZCZENIE

Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości ...
Celem pracy była ocena zmian aktywności fosfatazy alkalicznej i fosfatazy kwaśnej oraz zawartości węgla organicznego (Corg) i fosforu przyswajalnego dla roślin (PE-R) w glebie rok po pożarze wywołanym niekontrolowanym wypalaniem traw. Stwierd...
STRESZCZENIE