Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych

Katarzyna Kanadys 1, Justyna Rogowska 2, Magdalena Lewicka 3, Henryk Wiktor 4
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Koło Naukowe – Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
MONZ
2015; 21 (1): 45-48
ICID: 1142358
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Satysfakcja z życia odnosi się do procesu poznawczego każdego człowieka. Określa się ją jako poczucie zadowolenia, które stanowi wypadkową dotyczącą oczekiwań i uzyskanych efektów.
Cel pracy. Celem badań była ocena poziomu satysfakcji z życia ciężarnych w zależności od sytuacji socjodemograficznej.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 203 kobiety ciężarne zgłaszające się do poradni ginekologiczno-położniczych na terenie miasta Lublina. Badania przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2013 roku. Od badanych kobiet uzyskano zgodę na udział w przeprowadzeniu badań po uprzednim objaśnieniu celu oraz przebiegu badań. Badania były dobrowolne i anonimowe. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) i kwestionariusza ankiety autorskiej w celu zgromadzenia danych demograficznych.
Wyniki. Na podstawie średniej oceny satysfakcji z życia stwierdzono, że 70,94% (n=144) kobiet odczuwało przeciętną satysfakcję z życia. Niską satysfakcję z życia miało 14,78%. Natomiast wysoką odczuwało 14,28% (n=29) badanych ciężarnych. Średnia satysfakcja z życia w badanej grupie ciężarnych wynosiła 22,35± 5,50.
Wnioski. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że badane kobiety ciężarne cechowała przeciętna satysfakcja z życia. Wiek warunkował satysfakcję z życia ciężarnych, która była większa w grupie kobiet w wieku 19–34 lata aniżeli w grupie poniżej 18. roku życia. Satysfakcja z życia kobiet w okresie ciąży była warunkowana przez stan cywilny i sytuację materialną badanych. Ciężarne z wykształceniem wyższym odczuwały większą satysfakcję z życia niż badane z wykształceniem średnim oraz podstawowym lub zawodowym.

DOI: 10.5604/20834543.1142358
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki socjodemograficzne [7 powiązanych rekordów]
     satysfakcja z życia [18 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Pilch, M Sienkiewicz,
Analiza porównawcza satysfakcji z pracy i życia ...
Wprowadzenie. Praca zawodowa stanowi nie tylko źródło zarobkowania, ale i satysfakcji. W Polsce w zdecydowanej mniejszości występuje model Primary nursing (PN) ukierunkowany na samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z kompetencjami, aktywnoś...
STRESZCZENIE
M Wyskida, K Wieczorowska-Tobis,
Prevalence and factors promoting the occurrence of...
Vitamin D deficiency affects a large part of the population of elderly people, especially women, who live in moderate climate countries due to a reduced amount of vitamin D in the diet (small sea fish consumption) and reduced content of 7-dehydrochol...
STRESZCZENIE
I Nowakowska, R Rasińska,
Analiza związku objawów okołomenopauzalnych z f...
Wstęp: W pracy przedstawiono analizę opinii kobiet w wieku okołomenopauzalnym o subiektywnie odczuwanych objawach charakterystycznych dla okresu klimakterycznego, które mają związek z funkcjonowaniem zawodowym, oraz ocenę wpływu wybranych zmi...
STRESZCZENIE